2019 09 04 przetarg S7granica miechow 2Firmy zainteresowane przygotowaniem projektu wykonawczego i budową drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem) już wkrótce będą mogły składać swoje oferty na platformie zakupowej GDDKiA.

 

Co w ramach zamówienia?
Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie projektu (projekt wykonawczy) dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km na odcinku Moczydło - węzeł Miechów wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Następnym etapem będzie wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Z myślą o przyszłości
Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

Szczegółowy zakres zadania
Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe. Zaplanowano także budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa
Odcinek drogi ekspresowej S7 Moczydło - węzeł Miechów ma kontynuację. Blisko 56-kilometrowy odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem) oraz węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska. Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót
Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.