edroga001Ponownie ogłoszony został przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Zadaniem projektanta będzie ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 18 czerwca br.

Termin realizacji umowy to 35 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania umowy).
Podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) planowane jest na wrzesień 2019 r.

Planowany harmonogram realizacji:
- 2022 r. ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i Buduj"
- 2023 r. podpisanie umowy z wykonawcą
- 2025 - 2027 r. realizacja robót budowlanych.

Pierwszy przetarg został ogłoszony w październiku 2018 r. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Po otwarciu, oferta z najniższą ceną (3,5 mln zł) przekroczyła kwotę jaka został przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, to jest 2,5 mln zł. Z tego powodu przetarg został unieważniony.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.