Spis treści

Przykłady obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych cz. IWymagania w zakresie ochrony środowiska coraz częściej wymuszają stosowanie wibroizolacji nawierzchni szynowych przy budowie lub modernizacji linii kolejowych, tramwajowych lub metra celem obniżenia wpływu drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w nich przebywających. Stosuje się takie rozwiązania, jak: szyna w otulinie, bloki w otulinie, maty wibroizolacyjne różnego typu (np. podtłuczniowe) itp. [1, 2, 3]. Niestety po oddaniu inwestycji do eksploatacji nie zawsze osiąga się oczekiwane efekty. Poziom drgań sąsiedniej zabudowy czy mostu (lub wiaduktu) kolejowego lub tramwajowego nie maleje, a nawet zdarza się, że wzrasta po zastosowaniu wibroizolacji. Uniknięcie takich sytuacji jest możliwe tylko wtedy, gdy nie kopiuje się rozwiązań zastosowanych w innym miejscu, lecz projektuje się wibroizolację dostosowaną do danej sytuacji.

Wprowadzenie wibroizolacji powinno być poprzedzone obliczeniami dynamicznymi (symulacją numeryczną) potwierdzającymi skuteczność wybranego wariantu wibroizolacji. Wykonuje się w tym celu obliczenia symulacyjne drgań budynku prognozowanych po wykonaniu wibroizolacji, a następnie dokonuje się oceny wpływu tych drgań na konstrukcję budynku i na ludzi w nim przebywających według zasad i kryteriów podanych w dwóch polskich normach (zostały one opracowane przez zespół naukowy pracowników Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej):

 • PN-85/B-02170. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki [4],
 • PN-88/B-02171. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach [5].

Zgodnie z tymi normami diagnostyka dynamiczna obejmuje:

 • wpływ drgań na konstrukcję budynków, jak i innych obiektów inżynierskich (np. mosty, maszty, kominy, kolektory kanalizacyjne, gazociągi),
 • wpływ drgań na ludzi przebywających w budynku,
 • a także, o ile to potrzebne, wpływ drgań na urządzenia wrażliwe na drgania, jeżeli takie urządzenia znajdują się lub będą się znajdować w budynku.

W przypadku obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia podziemne, perony dworców itp.) prognozuje się spodziewany stopień obniżenia poziomu drgań konstrukcji tych obiektów.
Podstawą obliczeń symulacyjnych są dane materiałowe dostarczone przez producenta materiału wibroizolacyjnego, a obejmujące m.in. wartości modułu odkształcenia podłużnego (moduł Younga) i postaciowego, współczynnika Poissona i tłumienia drgań w poszczególnych pasmach częstotliwości. Dobierając wibroizolację należy zwrócić uwagę na jej skuteczność w niskich pasmach częstotliwości (w diagnostyce dynamicznej budowli bierze się pod uwagę zakres od 1 do 100 Hz), szczególnie w zakresie od 1 do 30 Hz. Z reguły w wyższych pasmach częstotliwości wytłumienie drgań jest łatwiejsze i bardziej skuteczne, stąd informacje handlowe często dotyczą głównie tego zakresu częstotliwości lub podają jeden współczynnik tłumienia, co nie jest wystarczające. Istotne są także dane dotyczące zmiany własności materiałowych pod wpływem obciążenia oraz informacja na temat starzenia się materiału wibroizolacyjnego, tj. w jakim stopniu zmieniają się jego właściwości w czasie lub jak zmieniają się jego własności pod wpływem czynników zewnętrznych – np. po nasiąknięciu wodą.
Konieczność wykonania obliczeń (i/lub badań doświadczalnych) potwierdzających skuteczność wibroizolacji w przypadku konkretnego jej zastosowania wynika z uzależnienia efektów wibroizolacyjnych od wielu czynników, m.in. od:

 • własności tłumiących materiału wibroizolacyjnego (sztywność masy zalewowej w podporach blokowych i otulinie szyny pływającej, sztywność mat wibroizolacyjnych) oraz wymiarów zastosowanych elementów np. grubości mat wibroizolacyjnych (z uwzględnieniem odkształceń nawierzchni),
 • rozstawu podpór np. podpór blokowych i wynikających z niego ugięć szyny, a co za tym idzie zmiany charakterystyk wymuszenia,
 • konstrukcji i wymiarów (masy) płyt podtorowych,
 • sztywności podbudowy,
 • konstrukcji obudowy tunelu w przypadku komunikacji podziemnej,
 • różnego spektrum częstotliwości drgań w przypadku różnych rodzajów pojazdów (tramwaj, metro, wagon kolejowy),
 • warunków gruntowo-wodnych na drodze propagacji od toru do budynku,
 • konstrukcji i stanu technicznego budynku odbierającego drgania,
 • wartości obciążenia i jego zmiany podczas eksploatacji (statycznego i dynamicznego)
 • różnic w odbiorze drgań przez ten sam budynek w zależności czy drgania pochodzą od komunikacji podziemnej czy powierzchniowej.

W efekcie obliczeń symulacyjnych dobiera się odpowiednie w danej sytuacji parametry wibroizolacji (np. grubość mat wibroizolacyjnych, ich sztywność itp.) tak, aby osiągnąć zakładaną skuteczność wibroizolacji.
Poniżej przedstawiono przykłady zastosowań obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych.

Nawierzchnia tramwajowa w ciągu ul. Nowowiejskiej w Warszawie

Obliczenia symulacyjne, których celem było dobranie grubości maty wibroizolacyjnej o określonych parametrach sztywności i tłumienia (mata typu TRACKELAST STM RPU Blue) w konstrukcji toru tramwajowego w ciągu ul. Nowowiejskiej polegały na określeniu (na podstawie wyników pomiarów) wymuszenia kinematycznego, jakiemu podlegać będą budynki w przypadku każdego z dwóch zaproponowanych wariantów grubości maty. W tym celu wykonano obliczenia symulacyjne propagacji drgań posługując się modelem konstrukcji nawierzchni szynowej i podłoża pomiędzy torowiskiem i budynkiem – rys. 1. Następnie wykonano obliczenia dynamiczne dwu wybranych budynków i określono wpływ drgań na ludzi w nich przebywających. Wykonane modele obliczeniowe MES obu budynków przedstawiono na rys. 2 i 3.

Rys. 1. Fragment modelu obliczeniowego propagacji drgań do budynku Rys. 2. Model obliczeniowy MES budynku N12/18 Rys. 3. Model obliczeniowy MES budynku N10


Na rys. 4 przedstawiono przykładowo wyniki weryfikacji modelu jednego z budynków. Model budynku N12/18 zweryfikowano na podstawie wyników pomiarów, uzyskując, wystarczającą zgodność wyników oceny wpływu drgań na ludzi otrzymanych na podstawie pomiarów in situ oraz obliczeń symulacyjnych. Analizy z obliczeń symulacyjnych dotyczą tych samych punktów budynku, w których wykonano pomiary.

Rys. 4. Weryfikacja modelu - wpływ drgań pionowych na ludzi w pomieszczeniu na I piętrze budynku N 12/18 otrzymany z pomiaru in situ i z obliczeń symulacyjnych (pomiar 25)

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.