Spis treści

Przykłady obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych cz. IICelem prezentowanych obliczeń symulacyjnych był wybór jednego z trzech wariantów rozwiązania wibroizolacji w konstrukcji toru tramwajowego w ciągu ul. Mickiewicza w Warszawie. Prace rozpoczęto od wykonania badań wpływu drgań na ludzi w wybranych czterech budynkach położonych przy tej ulicy. Badania wykazały, że na górnych kondygnacjach budynków drgania wywołane przejazdami tramwajów naruszają warunki komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach mieszkalnych i konieczne jest zastosowanie wibroizolacji w nawierzchni tramwajowej.

Nawierzchnia tramwajowa w ciągu ul. Mickiewicza w Warszawie

Do obliczeń wybrano budynek M20, w którym pomiary wykazały najwyższy poziom wpływu drgań na ludzi (rys. 15 - 17). Wykonany został model obliczeniowy MES budynku (rys. 14). Model zweryfikowano na podstawie wspomnianych wyników pomiarów (rys. 15 – 17).

Rys. 14. Model obliczeniowy MES budynku M 20 Rys. 15. Weryfikacja modelu - wpływ drgań pionowych na ludzi w pomieszczeniu na parterze budynku M20 otrzymany z pomiaru in situ i z obliczeń symulacyjnych (pomiar 5)
Rys. 16. Weryfikacja modelu - wpływ drgań pionowych na ludzi w pomieszczeniu na 3 piętrze budynku M20 otrzymany z pomiaru in situ i z obliczeń symulacyjnych (pomiar 5) Rys. 17. Weryfikacja modelu - wpływ drgań poziomych na ludzi w pomieszczeniu na 3 piętrze budynku M20 otrzymany z pomiaru in situ i z obliczeń symulacyjnych (pomiar 5)

W dalszej części opracowania model ten wykorzystano analizując wpływ drgań generowanych podczas przejazdów tramwajów po torze z wibroizolacją. Rozważano trzy warianty konstrukcji nawierzchni szynowej zaprojektowane przez TRAMPROJEKT Biuro Studiów i Projektów – Wojciech Oleksiewicz:

  • Wariant I. System EBS (rys. 18) z matą wibroizolacyjną; podpory blokowe zabetonowane w podbudowie w postaci płyty betonowej o grubości ok. 0,25 m i szerokości ok. 2,50 m, wylewanej na miejscu wbudowania, tj. w torowisku na macie wibroizolacyjnej (przyjęto w obliczeniach parametry maty TRACKELAST STM RPU Blue) o grubości 12 mm ułożonej na warstwie ochronnej z kruszywa łamanego,
  • Wariant II. System Rheda City (rys. 19),
  • Wariant III. System konstrukcji podsypkowej z zabudową tłuczniową i z wibroizolacyjną matą podtłuczniową (rys. 20).
Rys. 18. Podpora blokowa Edilon EBS (wg materiałów firmy TINES S.A.); 1 – masa zalewowa Edilon Corkelast, 2 – podkładka tłumiąca, 3 – korytko żelbetowe, 4 – blok żelbetowy, 5 – dybel mocujący, 6 – izolacja mocowania szyny, 7 – podkładka podszynowa, 8 – łapka sprężysta, 9 – śruba mocująca Rys. 19. Wariant II konstrukcji nawierzchni (wg projektu TRAMPROJEKT Biuro Studiów i Projektów – Wojciech Oleksiewicz) Rys. 20. Wariant III konstrukcji nawierzchni (wg projektu TRAMPROJEKT Biuro Studiów i Projektów – Wojciech Oleksiewicz)

W odniesieniu do każdego z trzech rozważanych wariantów wykonano – na podstawie obliczeń symulacyjnych - analizy wpływu drgań na ludzi przebywających w pomieszczeniach na poszczególnych kondygnacjach budynku M20. Na rys. 21 – 26 zamieszczono wybrane wyniki tych analiz na parterze i na najwyższej kondygnacji budynku.

Rys. 21. Wpływ drgań poziomych (słupki czarne) i pionowych (słupki czerwone) na ludzi na parterze budynku M20 (wariant I: EBS + mata 12 mm) Rys. 22. Wpływ drgań poziomych (słupki czarne) i pionowych (słupki czerwone) na ludzi na 3 piętrze budynku M20 (wariant I: EBS + mata 12 mm) Rys. 23. Wpływ drgań poziomych (słupki czarne) i pionowych (słupki czerwone) na ludzi na parterze budynku M20 (wariant II: Rheda City)
Rys. 24. Wpływ drgań poziomych (słupki czarne) i pionowych (słupki czerwone) na ludzi na 3 piętrze budynku M20 (wariant II: Rheda City) Rys. 25. Wpływ drgań poziomych (słupki czarne) i pionowych (słupki czerwone) na ludzi na parterze budynku M20 (wariant III: podsypka + mata) Rys. 26. Wpływ drgań poziomych (słupki czarne) i pionowych (słupki czerwone) na ludzi na 3 piętrze budynku M20 (wariant III: podsypka + mata)

Z obliczeń symulacyjnych dotyczących trzech wariantów wibroizolacji konstrukcji nawierzchni szynowej wynika, że tylko zastosowanie wariantu I (EBS Edilon + mata wibroizolacyjna o grubości 12 mm) daje możliwość zmniejszenia na wszystkich kondygnacjach budynku wpływu drgań na ludzi poniżej progu odczuwalności drgań przez ludzi. W przypadku pozostałych dwóch wariantów próg ten będzie przekroczony na drugim piętrze, na trzecim zaś może nie być zapewniony niezbędny komfort ludziom przebywającym w pomieszczeniach mieszkalnych w porze nocnej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.