Spis treści

Przykłady obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych cz. IIIW związku z modernizacją układu torowego w obrębie stacji Katowice przewidziano w projekcie wykonywanym przez Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o. zastosowanie mat wibroizolacyjnych. Celem prac wykonanych w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej było przeprowadzenie pomiarów drgań i określenie na tej podstawie dotychczasowych oddziaływań drgań od ruchu pociągów na stacji Katowice na konstrukcję peronów i przejść podziemnych a następnie sporządzenie analizy rozwiązań wibroizolacyjnych torów na stacji.

Nawierzchnia kolejowa dworca PKP w Katowicach

Analiza dotyczy doboru parametrów maty wibroizolacyjnej (sztywność, tłumienie, grubość) zapewniających obniżenie dotychczasowych oddziaływań dynamicznych na konstrukcję peronów i przejść podziemnych.
Dworzec składa się z peronów połączonych trzema tunelami przejść podziemnych o konstrukcji żelbetowej usytuowanymi poprzecznie do układu torowego. Przykładowo przekrój przez konstrukcję dworca w miejscu usytuowania tunelu przedstawiono na rys. 32.

Rys. 32. Przekrój przez konstrukcję dworca PKP Katowice

Boki peronów wykonane są ze ścian oporowych, pomiędzy którymi znajduje się grunt zagęszczony. Nawierzchnia szynowa to klasyczna nawierzchnia podsypkowa: tłuczeń i drewniane podkłady. W celu poprawy stanu technicznego dworca jak również ograniczenia wpływu drgań od przejeżdżających pociągów obiekt poddany zostanie modernizacji. W jej ramach przewidziano wprowadzenie wibroizolacji w postaci maty wibroizolacyjnej (pokrytej geowłókniną) pod warstwami tłucznia, na którym spoczywać będą podkłady żelbetowe; przy czym maty powinny również być ułożone pionowo do góry wzdłuż bocznych ścian peronów (rys.33).

Rys. 33. Układ warstw projektowanej nawierzchni (wg projektu Przedsiębiorstwa Projektowania Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o.)

Obliczenia symulacyjne, których celem było dobranie maty wibroizolacyjnej o określonych parametrach sztywności, tłumienia i grubości (przyjęto maty o grubościach 15 i 25 mm) w konstrukcji toru kolejowego na dworcu PKP w Katowicach, polegały na określeniu (na podstawie wyników pomiarów) wymuszenia kinematycznego, jakiemu podlegać będą elementy konstrukcyjne analizowanej budowli. Przyjęto model obliczeniowy MES rozważanego układu, a jego wycinek przedstawiono na rys. 34. Rys. 35 przedstawia podział konstrukcji na elementy skończone.

Rys. 34. Wycinek przestrzennego modelu obliczeniowego MES rozważanego układu dworca Rys. 35. Wycinek modelu w miejscu połączenia toru i peronu

Analizy wykonano przyjmując dwie grubości maty wibroizolacyjnej: 15 i 25 mm. Wyniki uzyskane przy zastosowaniu maty o grubości 15 mm były w niektórych pasmach częstotliwości niezadowalające (mała lub ujemna wartość skuteczności) stąd konieczne było przeprowadzenie obliczeń modelu z matą o grubości 25 mm. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki obliczeń uzyskane przy zastosowaniu maty o grubości 25 mm. Wyrażono je w postaci najniekorzystniejszego spektrum drgań (FFT) uzyskanych w punktach pomiarowych na konstrukcji po przejściu przez wibroizolację. Przyjmując w obliczeniach jednakowe wejście (wibrogram przejazdu pociągu podczas przejazdu nr 8) na podstawie obliczenia modelu z wibroizolacjią uzyskano informacje o wyjściu (spektrum drgań w punkcie po przejściu przez wibroizolację). Wyniki analiz FFT przedstawiono na rys. 36 - 38 w odniesieniu do punktu na nawierzchni peronu (punkt na peronie 1 przy wyjściu z peronu do tunelu zachodniego). Umożliwiają one porównanie wpływu nowego układu wibroizolacyjnego ze stosowanym dotychczas.

Rys. 36. Analiza FFT przyśpieszeń drgań poziomych w kierunku prostopadłym do toru (składowa X) w punkcie na peronie 1 w przypadku dotychczasowej konstrukcji nawierzchni szynowej oraz projektowanej z wibroizolacją za pomocą maty o grubości 25 mm Rys. 37. Analiza FFT przyśpieszeń drgań poziomych w kierunku równoległym do toru (składowa Y) w punkcie na peronie 1 w przypadku dotychczasowej konstrukcji nawierzchni szynowej oraz projektowanej z wibroizolacją za pomocą maty o grubości 25 mm Rys. 38. Analiza FFT przyśpieszeń drgań pionowych (składowa Z) w punkcie na peronie w przypadku dotychczasowej konstrukcji nawierzchni szynowej oraz projektowanej z wibroizolacją za pomocą maty o grubości 25 mm

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.