Spis treści

Rada Ministrów wkrótce zdecyduje o drogowym programieO ostatecznym kształcie nowego Programu Budowy Dróg Krajowych wkrótce zadecyduje Rada Ministrów. W efekcie jego realizacji na koniec 2013 roku mamy posiadać 810,4 km autostrad, w tym 168,3 km wybudowanych w systemie PPP. Ponadto projekt programu zakłada uzyskanie do tego czasu 691,2 km dróg ekspresowych, 26 obwodnic (o łącznej długości 203 km), 244,1 km przebudowanych i wzmocnionych dróg krajowych. Oznacza to, że na koniec roku 2013 już 66% długości dróg krajowych będzie w dobrym stanie technicznym, a odcinki klasyfikowane do niezadwalającego i złego stanu technicznego będą stanowić 34% w długości krajowej sieci dróg. Program także zakłada w stosunku do 2009 roku spadek o 25% wskaźnika ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych został uchwalony przez Radę Ministrów w 2007 roku w perspektywie realizacyjnej na lata 2008-2012. Jest więc on na czasowym półmetku. Przygotowana przez resort infrastruktury jego nowa wersja została podyktowana koniecznością aktualizacji i uzupełnienia jego zapisów. Między innymi wynikło to ze zmian w źródłach finansowania programu, polegających na wprowadzeniu w 2009 roku mechanizmu opartego na Krajowych Funduszu Drogowym.

– Program stał się też nieaktualny w samym zakresie finansowym. Jego wartość kosztorysowa w 2007 roku wynosiła 140 mld zł. Niestety wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny spowodował, że obecnie wartość kosztorysowa zadań ujętych w tym programie jest szacowana na około 240 mld zł. Dlatego dotychczasowy program stał się nieaktualny w zakresie rzeczowym i teraz musi być dostosowany do możliwości finansowych – tłumaczy Agnieszka Krupa, zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury.

Stworzenie nowego programu w miejsce uchwalonego w 2007 roku podyktowane zostało również zmianami w przepisach o finansach publicznych i w regulacjach dotyczących przyjmowania tego dokumentu do realizacji.

Dwie listy zadań

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 odwołuje się do zakresu rzeczowego pierwotnego dokumentu. W jego nowej formule za priorytety przyjęto zadania autostradowe oraz realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, a także zadania kontynuowane.  Realizacja programu jest przyjęta na okres pięcioletni, jednak jego szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy wyznaczony jest na czas trzech pierwszych lat. Określona w nim cezura czasowa na 2013 rok wiąże się z tym, że jest to termin zamykający obecną unijną perspektywę budżetową, a równocześnie rok poprzedzający kolejną określoną na lata 2014-2020. Oznacza to, że  Program Budowy Dróg Krajowych będzie w 2012 roku aktualizowany już w kontekście możliwości finansowych funduszy unijnych przyznawanych na następny okres.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zawiera załącznik nr 1 z listą zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie się do 2013 r. W przypadku uzyskania oszczędności w postępowaniach przetargowych oraz w wyniku domknięcia rozliczeń zadań oddanych do użytku, program przewiduje możliwość realizacji zadań, które znajdują się na liście dodatkowego załącznika nr 1a. Te inwestycje określane są jako „priorytetowe, mogące zostać rozpoczęte do 2013 r.”

Jak powstały załączniki o numerach 1 i 1a? Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wyjaśnia, że jego resort oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w pierwotnym wariancie programu nie wprowadzali takiego podziału zakładając, iż inwestycje w nim zawarte będą realizowane, a ich rozpoczęcie będzie następowało jak najszybciej. Pierwszy projekt był jednak przygotowywany w czasie, gdy nie były jeszcze wprowadzone limity finansowe określane przez ministra finansów.

– W momencie, kiedy została dokonana ocena stanu finansów publicznych, nie zmieniliśmy w radykalny sposób programu. Podzieliliśmy listę inwestycji na załączniki 1 i 1a po to, by wskazać, że dla tych 30 inwestycji z listy 1a widzimy szanse realizacji przed 2013 rokiem – wyjaśnia wiceminister. - Przyjęliśmy kryteria, w których inwestycje autostradowe pozostawały poza wszelką dyskusją. Natomiast drugie kryterium dotyczyło projektów unijnych, a trzecie wynikało z respektowania umów już zawartych przez GDDKiA. Te trzy kryteria zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa finansów publicznych, a stało się to w trakcie już trwającego procesu inwestycyjnego. Dlatego część zdań, będących na dość dobrym etapie przygotowania, musiało trafić do załącznika 1a. Powód tego był bardzo prosty. Otóż nie były na nie zawarte jeszcze żadne umowy, one nie były też bazowymi zadaniami autostradowymi. Inwestycje w załączniku 1a nie są jednak inwestycjami zagrożonymi w sensie realizacji, natomiast zadaniami, dla których został przesunięty termin – podkreśla Radosław Stępień.

Wiceminister infrastruktury zaznacza, że inwestycje z drugiej listy będą wchodzić do realizacji płynnie wraz z pojawieniem się środków finansowych, ponieważ ta konstrukcja programu pozwala uniknąć czasochłonnego jego aktualizowania poprzez zmiany dokonywane uchwałą Rady Ministrów.

Co jest finansową szansą na automatyczne wchodzenie do realizacji inwestycji z listy załącznika 1a? – w nagraniu odpowiada Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

{mp3}rada-ministrow-wkrotce-zdecyduje-o-drogowym-programie{/mp3}

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.