Spis treści

Raport PPPFormuła współdziałania w realizacji zadań publicznych z partnerem prywatnym jest na naszym rynku nowym doświadczeniem. Świadomość korzyści płynących z partnerstwa publiczno-prywatnego istniała w naszym kraju od wielu lat, nawet podjęto – choć bez powodzenia – próby jego prawnego umocowania. Dopiero teraz można mówić o jego pierwszych, realnych wdrożeniach. Szczególnie interesującym dla jednostek samorządu terytorialnego jest typ umów koncesji. W dotąd uruchomionych przedsięwzięciach cieszy się on dużą popularnością.

Obecnie podstawą do przygotowania projektów z udziałem inwestorów prywatnych są dwa akty prawne: ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009, Nr 19, poz. 100) oraz ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi(Dz.U. z 2009, Nr 19, poz. 101). Celem ustawodawcy było kompleksowe uregulowanie tymi przepisami tego rodzaju przedsięwzięć oraz udrożnienie procedur wyboru inwestora (partnera prywatnego).

Pierwsze podsumowanie

W styczniu został ogłoszony Raport Investment Support podsumowujący pierwszy rok obowiązywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Prezentuje on nowy etap rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych we współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym.

Raport stanowi pierwszą w Polsce analizę rynku koncesji i PPP po roku obowiązywania nowych ustaw i rozpoczyna cykl corocznych raportów, które będą publikowane przez Investment Support w celu dostarczania aktualnych informacji o stanie rynku PPP i koncesji oraz jego rozwoju na przestrzeni lat.

Głównym źródłem pozyskiwanych do Raportu informacji były ogłoszenia o koncesji i o zamówieniach, które ukazały się w 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i/lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Autorzy opracowania korzystali też z informacji dostępnych na portalach internetowych jednostek zamawiających. Pozyskane w ten sposób dane uszczegółowiano podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami podmiotów publicznych. Raport zawiera dane aktualne na dzień 15 stycznia 2010 r.

W 2009 roku podmioty publiczne ogłosiły 41 projektów publiczno-prywatnych, w tym:

  • 32 koncesje według ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  • 1 koncesję według starych zasad (na podstawie Pzp, przed wejściem życie ustawy o PPP i ustawy o koncesji);
  • 4 projekty PPP w trybie koncesji (tj. partner prywatny wybierany był w trybie koncesji);
  • 4 projekty PPP w trybie Pzp (ogłoszenia o zamówieniu, których podstawą prawną była ustawa o PPP, zapraszały wprost do zawarcia partnerstwa publiczno-prywatnego).

Rok 2009 przyniósł więc 40 ogłoszeń o projektach planowanych do realizacji w nowych formułach. Niektóre postępowania były unieważniane i ogłaszane ponownie po przeformułowaniu, zatem niektóre projekty były kilkukrotnie przedmiotem ogłoszenia. Dlatego rzeczywista liczba projektów koncesji i PPP jest niższa od liczby ogłoszeń i wynosi 34.

Nowe ustawy najczęściej były stosowane przez urzędy miast i gmin – 22 przedsięwzięcia z 41 zostało ogłoszonych przez te jednostki administracji samorządowej. Do innych podmiotów ogłaszających należały: urzędy marszałkowskie, powiaty, spółki komunalne, szkoły i szpitale.

Pod względem stosowania formuł publiczno-prywatnych przodowało województwo wielkopolskie, aż 10 projektów, czyli 25% wszystkich przedsięwzięć na rynku PPP i koncesji, pochodziło z tego województwa. Na drugim miejscu znajdowały się województwa małopolskie i śląskie, z nich pochodzi 7 przedsięwzięć, planowanych do realizacji z partnerem prywatnym.

Komentarze  
Rachael
0 #1 Rachael 2018-04-18 21:37
I conceive this web site has very fantastic indited
articles posts.

My web site; dien dan poker: https://www.pokervn.net/
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.