poznanPodpisano umowę na dofinansowanie renowacji płyty Starego Rynku. Poznań pozyskał 30 milionów złotych. Po odnowionym, przyjaznym dla pieszych, rynku będzie można spacerować półtora roku od rozpoczęcia prac.

 

Wniosek Poznania o dofinansowanie przebudowy płyty Starego Rynku uzyskał najwyższą notę w konkursie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ (WRPO 2014+) organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

- To najbardziej prestiżowy i wizerunkowy projekt, spośród wszystkich biorących udział w konkursie na unijne dofinansowanie, które przeznaczamy na rewitalizację. Alokacja, którą przekażemy miastu stanowi 75% wartości inwestycji. Jej bardzo ważnym elementem – obok renowacji płyty Starego Rynku – jest także kwestia aktywizacji społecznej. Stary Rynek zasługuje na to, aby być miejscem, które dobrze służy mieszkańcom – podkreślił marszałek Marek Woźniak.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu blisko 30 milionów złotych na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego przebudowana i zmodernizowana zostanie nawierzchnia placu oraz chodników w obrębie Starego Rynku wraz z adaptacją fragmentu bloku śródrynkowego przy ul. Jana Baptysty Quadro do potrzeb pełnienia różnorodnych funkcji kulturalnych.

- Stary Rynek, Plac Kolegiacki czy ulica Święty Marcin to wizytówki Poznania i regionu. Cieszę się, że tym symbolom systematycznie przywracamy dawny blask. Uważam, że dbałość o to, co zostawili nasi przodkowie to najlepsza forma nowoczesnego patriotyzmu – powiedział prezydent Jacek Jaśkowiak.

Wartość całej inwestycji to 53,3 mln zł. Dofinansowanie unijne w wysokości niemal 30 mln zł z WRPO 2014+ pochodzi z puli środków, które Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Rynek w półtora roku
Rozpoczęcie prac ma nastąpić po zakończeniu rewitalizacji placu Kolegiackiego. Na czas przebudowy Starego Rynku to właśnie to miejsce ma przejąć część jego funkcji społecznych i kulturalnych. Także po zakończeniu prac na rynku, plac przed Urzędem Miasta oraz plac Wolności mają przejąć część imprez. Stary Rynek z kolei ma pełnić głównie funkcję reprezentacyjną, ale z zachowaniem ogródków gastronomicznych w sezonie.

Rewitalizacja będzie wykonywana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Po oficjalnym uzyskaniu dofinansowania rozpisany zostanie przetarg mający na celu wybranie wykonawcy. Będzie czas na dokładne zaprojektowanie przestrzeni. Projekt jest bardzo skomplikowany m.in. przez media przebiegające pod powierzchnią płyty. Trwają już rozmowy z gestorami sieci w zakresie wymiany infrastruktury podziemnej. W najbliższym czasie powinny z nimi zostać podpisane umowy partycypacyjne.

Prace budowalne zaczną się jesienią 2021 roku, kiedy zamknięte już zostaną wszystkie ogródki gastronomiczne. Potrwają do końca 2022 roku. Na wiosnę 2023 roku, przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego, cała płyta Starego Rynku będzie gotowa.

Przeprowadzane były analizy nad harmonogramem. W ich wyniku zdecydowano się na prace bez podziału na etapy. Takie rozwiązanie spowoduje, że będą one trwały krócej – półtora roku zamiast dwóch lat (tyle zakładano przy przebudowie w dwóch etapach). Dzięki temu czas samej budowy będzie maksymalne skrócony, a ograniczenie niedogodności dla użytkowników Starego Rynku potrwa jeden sezon „ogródkowy”. Uciążliwość dla właścicieli, mieszkańców będzie więc zminimalizowana. W czasie budowy będzie stały dostęp do nieruchomości, restauracji i kawiarni.

Jak będzie wyglądać Rynek?
Płyta Starego Rynku zostanie wyrównana. Położona zostanie nowa nawierzchnia. Zrezygnowano ze szlifowanej kostki. Obecnie wykonywana jest dodatkowa dokumentacja w zakresie materiałów. W większości ma być użyta nowa kostka kamienna, ale w części śródrynkowej, m.in. w okolicach Ratusza, położone zostaną najlepsze elementy z obecnej nawierzchni.

Cała powierzchnia rynku będzie równa, bez krawężników. Dzięki temu ogródki gastronomiczne będą mogły być ustawione bezpośrednio na płycie, bez konieczności budowania podestów. Wykonana zostanie nowa podbudowa nawierzchni. Powstanie szczelinowa kanalizacja deszczowa i system retencji wód opadowych.

Nowa nawierzchnia zostanie też ułożona na ulicach, które dochodzą do rynku (do ich pierwszych skrzyżowań) lub są w jego okolicy: Wronieckiej, Żydowskiej, Wielkiej, Woźnej, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, Paderewskiego, Sierocej, Kramarskiej, Franciszkańskiej oraz skrzyżowanie ulic Zamkowej i Rynkowej.

Inaczej niż obecnie będzie też po remoncie wyglądać ulica Jana Baptysty Quadro. Mają tam powstać pasaż kultury i odbywać się wydarzenia kulturalne. Znajdzie się w nim miejsce na mobilne elementy takie jak scena, meble miejskie (w tym siedziska) i czasowe zadaszenie. Staną stalowe konstrukcje: słupy i rygle, w których umieszczone zostaną elementy oświetlenia. Stworzone w ten sposób ramy pozwolą na czasowe zadaszenie ulicy, będzie też można umieszczać na nich artystyczne instalacje. Przewidziano także miejsce na ewentualne zamontowanie bramek, przydatnych podczas organizowania imprez zamkniętych.

Zasilanie w energię i media imprez kulturalnych oraz ogródków odbywać się będzie przez tzw. floorboxy, czyli wpuszczone w nawierzchnię skrzynki, do których będzie się można podłączyć. Dzięki temu okablowanie nie będzie utrudniało poruszania się.

Nowości będzie więcej: przed domkami budniczymi pojawi się szereg lamp i siedziska, a przy budynku Wagi i po obu stronach Odwachu staną wyspy zieleni z roślinami, które zapewnią cień i możliwość odpoczynku. System iluminacji oświetli obiekty historyczne.

Przy okazji przebudowy Rynku zmieni się też układ funkcjonalno-przestrzenny budynku Galerii Miejskiej Arsenał. Na zachodniej, parterowej części Nowego Arsenału nadbudowana będzie kondygnacja. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, m.in. dzięki zainstalowaniu windy.

W związku z przebudową Starego Rynku odbywać się będą spotkania z mieszkańcami, właścicielami kamienic oraz przedsiębiorcami.

Źródło: UMWW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.