Spis treści

Rok 2013: 810 km autostrad pod ruchemResort infrastruktury przygotował nowy projekt Programu Budowy Dróg Krajowych, ujmując w nim zadania inwestycyjne na lata 2011-2015. Łączna wartość planowanych w tych latach wydatków wyniesie 78 mld zł.

Pierwotny tego rodzaju dokument programowy został uchwalony przez Radę Ministrów w 2007 roku i dotyczył inwestycji drogowych na lata 2008-2012 (www.mi.gov.pl). Obecny projekt ma charakter średniookresowego dokumentu programowego. Projekt programu uwzględnia stan realizacji zadań pierwotnego programu i dokonuje korekt w stosunku do jego założeń, między innymi wynikających z uwarunkowań finansowych państwa, grupując planowane przedsięwzięcia drogowe na dwóch listach. Pierwsza lista to zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się do 2013 r., druga – to zadania priorytetowe których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r.

Okres realizacji programu zaplanowano na 5 lat. Natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje okres 3 lat (2011-2013). Dlatego program zawiera szczegółową listę zadań inwestycyjnych, których realizacja zostanie rozpoczęta do 2013 r. oraz określa wielkość środków przeznaczonych w Krajowym Funduszu Drogowym oraz zapisanych budżecie państwa na ten cel. Może ona się zmienić w wyniku kolejnych rozstrzygnięć przetargów (oszczędności przetargowe) czy zlecenia robót dodatkowych (wynikających z obiektywnych okoliczności), a także innych czynników, które decydują o możliwościach inwestycyjnych i wykonawczych. Uruchomienie projektów z listy zadań priorytetowych, których realizacja może być rozpoczęta do 2013 roku, również zakładana jest w wyniku uzyskania oszczędności w przetargach bądź będących efektem rozliczenia i zamknięcia finansowania inwestycji oddawanych do użytku.

Tabela. Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych do 2013 roku Tabela. Środki stanowiące zasilenie KFD z tytułu realizacji projektów finansowanych z budżetu UE Tabela: Źródła finansowania Programu Budowy Dróg Krajowych do 2013 roku

W październiku tego roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie niektórych działań związanych z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 (nie dotyczy ona działań podjętych przed wejściem jej w życie). Zgodnie z tą uchwałą przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których może nastąpić przekroczenie kwoty 23,2 mld zł stanowiącej sumę zaciąganych zobowiązań finansowych w wyniku realizacji programu, liczoną od dnia 1 sierpnia 2010 r., konieczne jest uzyskanie zgody Rady Ministrów. Uzyskanie zgody oznaczać będzie przyznanie dodatkowych środków na realizacje zadań z listy zadań priorytetowych, których realizacja może być rozpoczęta do 2013 roku. Przyjęcie więc w ten sposób zdania do realizacji nie będzie wymagało wprowadzania zmian do programu.

W 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja programu, która będzie miała na celu określenie szczegółowej listy zadań oraz środków niezbędnych na realizacje do 2015 roku. Aktualizacja m.in. nastąpi w kontekście finansowania w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.

Według założeń nowego programu do 2015 roku powinna zostać zakończona realizacja wszystkich kluczowych odcinków autostrad, z wyjątkiem A2 na odcinku od Mińska Mazowieckiego do wschodniej granicy państwa. Powinny też zakończyć się wszystkie prace przygotowawcze dla dróg ekspresowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 oraz na wybranych ciągach realizowanych w perspektywie finansowej 2015-2020. Natomiast realizacja dróg ekspresowych będzie zakończona na wybranych ciągach oraz uruchomiona na pozostałych ciągach priorytetowych. Zgodnie z projektem resortu infrastruktury również przewidywana jest realizacja obwodnic najpilniejszych z punktu widzenia natężenia ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa oraz zakładane jest uruchomienie procesu prac przygotowawczych na zadaniach realizowanych w przyszłych perspektywach finansowych.

Według projektowanych w programie zamierzeń także powinno zostać zakończone dostosowywanie sieci dróg krajowych do przenoszenia nośności 11,5 tony/oś na głównych szlakach tranzytowych oraz przygotowanie systemu wieloletnich kontraktów na utrzymanie dróg, jak też opracowanie kompleksowego systemu zarządzania ruchem na sieci dróg krajowych.

W latach 2011-2015 planuje się kontynuowanie i zakończenie realizacji inwestycji drogowych w następujących ciągach:

 • Korytarz I: Budzisko – Warszawa: przygotowanie do realizacji priorytetowego ciągu ekspresowego S61 (zgodnie z nowym przebiegiem trasy Via Baltica określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1446).
 • Korytarz II: Świecko – Kukuryki: zakończenie realizacji ciągu autostrady A2 na odcinku Świecko – Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie w miarę możliwości budowy odcinka Mińsk Mazowiecki – wschodnia granica państwa.
 • Korytarz III: Olszyna/Zgorzelec – Korczowa: zakończenie realizacji całego ciągu autostrady A4 na terytorium Polski.
 • Korytarz VI: Gdynia/Gdańsk – Cieszyn/Gorzyczki/Zwardoń: zakończenie realizacji całego ciągu autostrady A1 na terytorium Polski.

Planowane pozostałe cele w zakresie rozwoju dróg krajowych w perspektywie do roku 2013 to:

 • stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/Partnerstwa Publiczno Prywatnego – 168,3 km),
 • stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 691,2 km,
 • budowa 26 obwodnic drogowych miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową - łączna długość obwodnic 203 km,
 • przebudowa odcinków dróg krajowych pod katem poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach programu „Drogi Zaufania”,
 • poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66% sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34% w stanie niezadowalającym i złym.

GDDKiA poprowadzi budowy w systemie tradycyjnym, w tym przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia. Minister Infrastruktury rozważa powołanie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia do realizacji drogi ekspresowej S19 na całym przebiegu za wyjątkiem odcinka Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód. W systemie PPP realizowane będą następujące odcinki autostrad płatnych:

 1. Autostrada A1 na odcinku Nowe Marzy – Toruń (62,4 km) budowana przez spółkę GTC S.A.  Oddanie do ruchu tego odcinka planowane jest na 2011 rok.
 2. Autostrada A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl (105,9 km).  Oddanie do ruchu tego odcinka planowane jest na 2012 rok.
 3. Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice (138,9 km) – trwa analiza systemu realizacji.
 4. Autostrada A2 na odcinku Warszawa – granica państwa – trwa analiza systemu realizacji.

Projekt programu został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 27 grudnia br.

Mapa przedstawia stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012

Mapa przedstawia stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 (stan na 15 listopada 2010 r.). Zakres Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 obejmował 147 zadań, w tym zawarto dwie pozycje zbiorcze, tj.: budowy 25 obwodnic na drogach krajowych oraz wzmocnienie sieci drogowej. Przewidywana dla niego wielkość łącznych środków sięgała 121 mld zł. W latach 2008-2010 wydatki z budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego szacuje się na ok. 53,8 mld zł. Według stanu na dzień 15 listopada 2010 r. w budowie i przebudowie jest 1400 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 735 km autostrad, 510 km dróg ekspresowych i 87 km obwodnic. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 obecnie realizowana jest także przebudowa 68 km istniejącej sieci.

Mapa przedstawia stan realizacji programu na koniec 2013 roku.

Mapa przedstawia stan realizacji programu na koniec 2013 roku. Zakładany efekt programu na koniec 2013 roku:

 • liczba kilometrów autostrad oddana do ruchu 810,4 km (w tym w systemie koncesyjnym/PPP 168,3 km),
 • liczba kilometrów dróg ekspresowych oddana do ruchu 691,2 km,
 • liczba obwodnic oddanych do ruchu / ilość kilometrów oddanych obwodnic 26 szt. / 203 km,
 • liczba kilometrów dróg krajowych wzmocnionych i przebudowanych 244,1 km,
 • liczba dróg w stanie dobrym – 66% oraz w stanie niezadowalającym i złym – 34%,
 • liczba ofiar na drogach krajowych – zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 25%.

Priorytetami inwestycyjnymi do roku 2015 są połączenia pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi kraju, generującymi największy popyt transportowy. Są nimi autostrady: A1 (zakończenie budowy na całym przebiegu), A2 (zakończenie budowy na odcinku Świecko – Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie w miarę możliwości budowy odcinka Mińsk Mazowiecki – wschodnia granica państwa), A4/A18 (zakończenie budowy na całym przebiegu), A8 (zakończenie budowy na całym przebiegu) oraz drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.