Spis treści

GDDKiA poprowadzi budowy w systemie tradycyjnym, w tym przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia. Minister Infrastruktury rozważa powołanie drogowej spółki specjalnego przeznaczenia do realizacji drogi ekspresowej S19 na całym przebiegu za wyjątkiem odcinka Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód. W systemie PPP realizowane będą następujące odcinki autostrad płatnych:

  1. Autostrada A1 na odcinku Nowe Marzy – Toruń (62,4 km) budowana przez spółkę GTC S.A.  Oddanie do ruchu tego odcinka planowane jest na 2011 rok.
  2. Autostrada A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl (105,9 km).  Oddanie do ruchu tego odcinka planowane jest na 2012 rok.
  3. Autostrada A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice (138,9 km) – trwa analiza systemu realizacji.
  4. Autostrada A2 na odcinku Warszawa – granica państwa – trwa analiza systemu realizacji.

Projekt programu został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 27 grudnia br.

Mapa przedstawia stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012

Mapa przedstawia stan realizacji sieci dróg ekspresowych i autostrad w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 (stan na 15 listopada 2010 r.). Zakres Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 obejmował 147 zadań, w tym zawarto dwie pozycje zbiorcze, tj.: budowy 25 obwodnic na drogach krajowych oraz wzmocnienie sieci drogowej. Przewidywana dla niego wielkość łącznych środków sięgała 121 mld zł. W latach 2008-2010 wydatki z budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego szacuje się na ok. 53,8 mld zł. Według stanu na dzień 15 listopada 2010 r. w budowie i przebudowie jest 1400 km dróg krajowych. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 735 km autostrad, 510 km dróg ekspresowych i 87 km obwodnic. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 obecnie realizowana jest także przebudowa 68 km istniejącej sieci.

Mapa przedstawia stan realizacji programu na koniec 2013 roku.

Mapa przedstawia stan realizacji programu na koniec 2013 roku. Zakładany efekt programu na koniec 2013 roku:

  • liczba kilometrów autostrad oddana do ruchu 810,4 km (w tym w systemie koncesyjnym/PPP 168,3 km),
  • liczba kilometrów dróg ekspresowych oddana do ruchu 691,2 km,
  • liczba obwodnic oddanych do ruchu / ilość kilometrów oddanych obwodnic 26 szt. / 203 km,
  • liczba kilometrów dróg krajowych wzmocnionych i przebudowanych 244,1 km,
  • liczba dróg w stanie dobrym – 66% oraz w stanie niezadowalającym i złym – 34%,
  • liczba ofiar na drogach krajowych – zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 25%.

Priorytetami inwestycyjnymi do roku 2015 są połączenia pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi kraju, generującymi największy popyt transportowy. Są nimi autostrady: A1 (zakończenie budowy na całym przebiegu), A2 (zakończenie budowy na odcinku Świecko – Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie w miarę możliwości budowy odcinka Mińsk Mazowiecki – wschodnia granica państwa), A4/A18 (zakończenie budowy na całym przebiegu), A8 (zakończenie budowy na całym przebiegu) oraz drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.