lopataUroczystym wbiciem łopaty rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicą Łopuszna. Inwestycja przebiega przez dwa powiaty: konecki i kielecki.

 

W stanie istniejącym ruch pojazdów odbywa się wzdłuż istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728. Droga stanowi układ komunikacyjny łączący północno-zachodnią część województwa świętokrzyskiego z województwem mazowieckim. Jest to droga łącząca drogę krajową nr 74 w miejscowości Plenna z Wielunia, przez Piotrków Trybunalski, Kielce, Kraśnik, Zamość do przejścia granicznego w miejscowości Zosin.

DW 728 stanowi ważny element ciągu komunikacyjnego północ-południe. Odbywa się nią ruch tranzytowy oraz lokalny. Droga łączy się w postaci skrzyżowań z drogami publicznymi klasy G, Z, L, D. Droga stanowi alternatywę komunikacyjną dla drogi krajowej S7 na kierunku północ-południe. Obecnie ruch tranzytowy odbywa się m.in. przez miejscowości Czałczyn i Łopuszno. Wiąże się to ze złymi warunkami ruchu oraz bezpieczeństwem mieszkańców miasta.

Zakres rozbudowy DW 728 rozpoczyna się na terenie powiatu koneckiego w miejscowości Radoszyce przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową, kończy w miejscowości Łopuszno przy skrzyżowaniu typu rondo (ul. Konecka, Przedborska, Włoszczowska), gdzie krzyżują się drogi DW 728 - DW 786.

Całkowita długość odcinków rozbudowy wynosi ok. 16 kilometrów, w tym długość obwodnicy Czałczyna w nowym śladzie ok. 1,65 km. Termin realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z podpisaną umową, to 30 października 2020 roku. Wartość inwestycji to ponad 66 mln zł brutto.

Celem głównym realizacji projektu jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu regionalnego przechodzącego przez teren inwestycji. Poprawa warunków ruchu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej tego regionu. Planowana inwestycja wpłynie również na zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania przejazdu tranzytowego przez centrum miejscowości w ciągu drogi wojewódzkiej 728.

Zakres inwestycji obejmuje:
− budowę drogi wojewódzkiej nr 728 jednojezdniowej o szerokości 7 m, dwa pasy ruchu 2x3,5 m, obustronne pobocza 2x1,25 m z kruszywa, klasy G o długości ok 16 km,
− budowę skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w Radoszycach,
− budowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych,
− budowę obiektu obsługi uczestników ruchu dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz ze stanowiskiem do ważenia pojazdów, zlokalizowanego w pobliżu ronda w Radoszycach,
− budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych w ciągu projektowanej DW728,
− budowę rowów drogowych nieszczelnych (trapezowych) w ciągu projektowanej DW728,
− budowę obiektów inżynierskich pod drogą główną,
− budowę mostu drogowego w m. Radoska,
− budowę kładki rowerowej w m. Radoska,
− budowę przejścia dla zwierząt w m. Sarbice Pierwsze,
− budowę przejazdu gospodarczego w Czałczynie,
− budowa przepustu drogowego zespolonego z przejściem dla małych i średnich zwierząt w Sarbicach Pierwszych,
− budowa przepustów,
− budowa nowych lub rozbudowa istniejących zatok autobusowych,
- budowa miejsca do ważenia pojazdów dla ITD,
− budowa obiektów inżynierskich.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.