contentmap_plugin

budowa 1114 czerwca w Chęcinach podpisana zostanie umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny” (droga Chęciny – Małogoszcz). Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem zadania jest poszerzenie istniejącej jezdni DW 762 do 7 metrów (2x3,5 m), korekta łuków, dostosowanie do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR4 oraz obciążania 115 kN.  

W ramach inwestycji przewiduje się:
− rozbudowę drogi wojewódzkiej 762 do parametrów drogi klasy G,  
− budowę dróg dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących z drogą wojewódzką 762,
− budowę ciągów pieszo-rowerowych,
− budowę chodnika na terenie zabudowanym,
− budowę chodników i ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
− przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
− rozbudowę istniejących skrzyżowań,
− przebudowę i budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,
− rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu na rzece Hutka,
− budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 762 w postaci rowów otwartych, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno-infiltrującego, przepustów i wylotów do odbiorników,
− budowę oświetlenia drogowego,
− przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
− budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
− budowę miejsc kontroli i ważenia pojazdów,
− budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji,
− rozbiórkę budynku gospodarczego, fundamentu, ogrodzeń, przepustów, elementów drogi (m.in. krawężniki, konstrukcja nawierzchni, oznakowanie pionowe).

Wartość umowy to około 51,5 mln zł brutto. Firma STRABAG ma rozbudować DW nr 762 do końca listopada 2018 roku.

To jednak nie wszystkie zmiany jakie czekają na kierowców w tej okolicy.

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów, 20 czerwca planowana jest zmiana organizacji ruchu lokalnego na drodze powiatowej nr 0149T w miejscowości Podchojny. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót przy budowie rond nr 9 i 10 łączących istniejącą drogę powiatową i docelowe dojazdy do obiektu nad budowaną drogą S7. Na tym etapie organizacji ruchu zmiany obejmować będą ustawienie oznakowania wygradzającego pobocze drogi powiatowej i częściowe zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Prace ziemne na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów są zaawansowane w 95 procentach, również na 95 procentach obiektów inżynierskich trwają prace przy ustrojach niosących. Około 25 proc. ciągu głównego ma podbudowę bitumiczną. Wiadukty w miejscowości Podchojny, przy których planowana jest wspomniana zmiana organizacji ruchu należą do najbardziej zaawansowanych.

Natomiast już 14 czerwca wykonawca planuje przełożenie ruchu ze wschodniej na zachodnią jezdnię budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku między Mierzawą a Klemencicami (S7 Jędrzejów - granica województw). Na fragmencie o długości około 3 km położona została docelowa warstwa ścieralna nawierzchni.

Aktualnie na odcinkach stanowiących blisko 30 procent ciągu głównego S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego ułożona została ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni. Trwają prace wykończeniowe przy obiektach mostowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień br.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.