bridge 1081902 960 72024 stycznia br. inwestor złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie drugą już korektę wniosku wprowadzającą kolejne zmiany rozwiązań projektowych w stosunku do pierwotnie złożonego wniosku i jego pierwszej korekty. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził niekompletność przedłożonej dokumentacji i 6 lutego 2019 roku wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Obecnie Regionalny Dyrektor jest na etapie oczekiwania na uzupełnienie dokumentacji przez inwestora. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych działającego w imieniu prezydenta m.st. Warszawy.

Celem złożonej w styczniu 2019 r. korekty jest zapewnienie bezkolizyjnego ruchu pieszego i rowerowego w rejonie przystanków autobusowych Rozbrat poprzez doprojektowanie kładek rowerowych po zewnętrznej stronie schodów.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (rozbudowie) wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 31 sierpnia 2017 r. Z uwagi na braki formalne i merytoryczne w złożonej dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do jej uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 17 października 2017 r., zaś uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wpłynęło 30 listopada 2017 r.

Wyjaśnienia złożone przez inwestora umożliwiły wystąpienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Inspektor Sanitarny przed zajęciem stanowiska zwrócił się o uzupełnienie dokumentacji. Uzupełnienie to wpłynęło 26 lutego 2018 r.

Po uzyskaniu wymaganych prawem opinii 6 kwietnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie odstępujące od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające warunki realizacji i eksploatacji inwestycji.

27 sierpnia 2018 r. inwestor złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie pierwszą korektę wniosku wprowadzającą zmianę rozwiązań projektowych. Polegały one na rezygnacji z budowy chodnika na wiadukcie południowym i zaproponowaniu w jego miejsce drogi dla rowerzystów i pieszych (tzw. ciągu pieszo-rowerowego). Do korekty wniosku załączono 3 egzemplarze aneksu nr 2 z aktualizacją stron pierwotnej karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do wniosku złożonego 31 sierpnia 2017 r. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 17 września 2018 r. wezwał inwestora do przedłożenia ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia. 5 października 2018 r. wpłynęło żądane uzupełnienie.

Pismem z 9 stycznia 2019 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię, czy informacje zawarte w karcie spowodują zmianę stanowiska zawartego w opinii sanitarnej z 23 marca 2018 r.

Wpłynięcie wspomnianej na początku drugiej korekty wniosku, spowoduje konieczność ponownej analizy dokumentacji i uzyskania niezbędnych opinii.

Źródło: RDOŚ w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.