POIiŚ20umowy 01Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dyrekcja skutecznie realizuje i rozlicza projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatności oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 roku.

 

61 umów na 91 projektów
W rozpatrywaniu są wnioski na kolejne cztery projekty, a do końca roku złożonych zostanie dziewięć nowych wniosków. Zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych, przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 91 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 42 mld zł. Pełen potencjał finansowy tych 91 projektów wynosi około 45,1 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania.

Podpisano już 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów. Łączna wartość całkowita inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Dla podpisanych umów wykorzystano już ok. 82 proc. przyznanych środków.

Dla kolejnych czterech projektów przygotowano wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 r. GDDKiA planuje złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu projektów unijnych. Dyrekcja szacuje, że do końca br. poziom wykorzystania środków UE wyniesie około 93 proc.

Kilometry nowych dróg
W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne 401,3 km dróg krajowych (w tym około 80,7 km autostrad, 256,4 km dróg ekspresowych i 64,2 km obwodnic GP).

Do KFD trafiają kolejne refundacje z UE
Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 606 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 32,2 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach tych wniosków o płatność wynosi około 27,3 mld zł. Taka kwota wpłynęła do końca ubiegłego roku na konto KFD. Oznacza to, że rozliczono już finansowo ponad 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE z obecnej perspektywy zakończy się 31 grudnia 2023 rok.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.