edroga001W dniach 23-25 listopada odbędzie się XX jubileuszowe wydarzeniu z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes, czyli KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016, na które złożą się: II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Hydroizolacje, nawierzchnio-izolacje i nawierzchnie jezdni na mostach NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016” oraz IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne - "Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016".

KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2016 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy technicznej, w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych technologii wykonywania nawierzchni, kosztów ich realizacji oraz kosztów ponoszonych w okresie cyklu życia, trwałości nawierzchni i jej poszczególnych cech oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Podczas Seminarium NAWIERZCHNIE MOSTOWE 2016 szczególna uwaga poświęcona zostanie: specyfice, wynikającej z charakterystycznych cech, projektowania nawierzchni mostowych oraz stosowaniu hydroizolacji natryskowych; kwestiom szczególnych warunków pracy nawierzchni mostowych, doboru materiałów na nawierzchnie bitumiczne, z betonów cementowych i syntetyczne, stosowanego sprzętu, współpracy nawierzchni z izolacją, stosowania sączków odwadniających, preferencji w zakresie rodzaju izolacji; specyfice projektowania nawierzchni w zależności od rodzaju pomostu; różnicowania technologii wykonania w zależności od skali obiektu, zasad właściwego kształtowania geometrycznego nawierzchni; awariom nawierzchni oraz doświadczeniom w utrzymaniu.

Natomiast tematyka Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 skupiać się będzie głównie wokół: zagadnień inżynierii wartości; kwestii technologii wykonywania nawierzchni drogowych; parametrów techniczno – eksploatacyjnych; wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska; badań cech i oceny przydatności materiałów drogowych; właściwości betonów asfaltowych o wysokim module sztywności oraz MMA w technologii na ciepło; przedstawienia nowych wyników badania hałaśliwości różnego rodzaju nawierzchni; tematyki pojazdów przeciążonych; optymalizacji konstrukcji nawierzchni poprzez stosowanie materiałów „zbrojących”.

Zasadniczym celem III KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2016 jest danie sposobności uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Program

Organizatorem III KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2016 jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne, a portal edroga.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

newsletter KDN16

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.