roboty drogoweRozpoczęła się jedna z najważniejszych, a może i najważniejsza inwestycja drogowa w tej perspektywie dofinansowania z kasy Unii Europejskiej, która realizowana jest w północnej części miasta. Chodzi o inwestycję, której zakres obejmuje m.in. rozbudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Jesionowej do Witosa, przebudowę tej ostatniej na całej długości oraz połączenia jej z ulicą Radomską będącej częścią DK 73, przebudowę ul. Szybowcowej oraz budowę ul. Karczunek.

 

Jednocześnie zostaną rozbudowane i przebudowane istniejące skrzyżowania, postaną nowe odcinki chodników, ścieżek rowerowych, a także obiekty mostowe.

Miejski Zarząd Dróg, zgodnie z zawartą umową z firmą Strabag czeka na szczegółowy harmonogram przygotowany przez wykonawcę, który określi w nim gdzie i jakie roboty zostaną wykonane w pierwszej kolejności oraz kolejnych etapach.

Całkowita wartość inwestycji, która realizowana będzie do 2021 roku, wynosi nieco ponad 121 mln zł. Ponad 84 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), Osi priorytetowej 6 Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT - KOF.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.