mapa wycieniowana2020OPISPo wielokrotnych wezwaniach firmy Sallini Polska do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum realizującym budowę autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia oraz drogę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

 

Konsorcjum firm z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził prace niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia
Data zawarcia kontraktu to 12 października 2015 r. Kwota kontraktu wynosiła ok. 703 mln zł brutto (co stanowi około 80% kosztorysu inwestorskiego)

Na etapie procedury przetargowej zamawiający zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził swoją możliwość realizacji zamówienia.

Obecnie nie naliczano kary za przekroczenie czasu na ukończenie robót, gdyż termin ten jeszcze nie upłynął. Jednakże została naliczona kara za brak osiągnięcia „kamienia milowego” inwestycji w wysokości niespełna 32,5 mln zł. Wykonawca zgodnie z kontraktem miał możliwość zabezpieczenia kary stosowaną gwarancją bankową, co zrealizował. Na wykonawcę naliczono zgodnie z umową kary w wysokości 15% wartości nieukończonych robót co szacunkowo wynosi ok. 44 mln zł.

Równolegle nałożono na wykonawcę kary z powodu opóźnionych płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości 5,55 mln zł. Dodatkowo zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi, co łącznie wyniosło kwotę 915 tys. zł.

Ponadto, na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów w łącznej wysokości ok. 5 mln zł.

Zaawansowanie rzeczowe wynosi ogółem 58 proc., a upływ czasu to już 95 proc.

S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
Kontrakt został podpisany 22 grudnia 2014 r. w wysokości ponad 561 mln zł brutto (co stanowi około 85% kosztorysu inwestorskiego).

GDDKiA naliczyła wykonawcy kary umowne w wysokości ok. 84,5 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy.

Oprócz naliczonych kar umownych za przekroczenie czasu na zakończenie robót, zamawiający jest uprawniony do obciążenia wykonawcy dalszymi karami w wysokości 15% wartości nie zakończonych robót. Ich wartość oszacowano na kwotę 20,6 mln zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji.

Dodatkowo zamawiający wystąpił do gwaranta o zabezpieczenie kwoty należytego wykonania umowy w kwocie 56 mln zł.

Doszło też do powstania zaległości wobec 71 podmiotów w łącznej wysokości ponad 41 mln zł.

Zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i dostawców w wysokości ok. 5 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.