27670Przetarg dotyczy odcinka od granicy państwa w Olszynie do węzła Żary Zachód. Na oferty GDDKiA czeka do 10 października br. Zwycięzca będzie miał za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

 

W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „0” od km 0,192 do km 1,500 i „1” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule "projektuj i buduj".

W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie było unieważniane. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, GDDKiA podjęła decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne takie jak m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. W efekcie ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie.

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca.

Na odcinku „0” należy wykonać rozbudowę obu jezdni (południowej i północnej) do parametrów autostrady wraz z rozbudową węzła Olszyna. Na odcinku „1”, należy wykonać jedynie rozbudowę jezdni południowej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.