edroga115W siedzibie rzeszowskiego Oddziału GDDKiA odbyło się XI posiedzenie Rady Technicznej związanej z wykonaniem koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Miejsce Piastowe - węzeł Dukla wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

 

Koncepcja programowa (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla tego odcinka S19 powstaje za 4,5 mln zł. Wykonawca przedstawił już zarys wstępnych rozwiązań projektowych, które na bieżąco są uszczegóławiane. Zostały już także wykonane badania geofizyczne, trwają przygotowania do badań geologiczno-inżynierskich, które razem mają pozwolić na określenie warunków gruntowych na trasie projektowanej drogi w sposób ciągły.

Odcinek S19 od Miejsca Piastowego do Dukli przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, a jej przebieg będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie 2015 roku wydał decyzję środowiskową.

Zakres inwestycji będzie obejmował m.in. budowę 8 mostów, 3 estakady, 2 wiadukty w ciągu S19, 1 wiadukt nad S19, 4 przejścia dedykowanych jedynie dla zwierząt oraz jednego węzła drogowego typu WB w miejscowości Dukla, łączącego planowaną drogę S19 z istniejącą DK 19. W ramach KP opracowane zostaną dwa warianty geometrii węzła. Ostateczny wybór wariantu węzła do realizacji w systemie P&B nastąpi na posiedzeniu KOPI.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.