fot obw Sanoka3Od piątku, 31 stycznia, kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).

 

Umowa i jej zakres
Umowa na realizację obwodnicy w systemie „projektuj i buduj” zawarta została 9 lutego 2016 r.
W lipcu 2017 r. wykonawca robót uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a 9 sierpnia 2017 r. rozpoczął roboty budowlane.

Trasa główna posiada parametry techniczne drogi klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2+1. Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez cztery skrzyżowania jednopoziomowe:
- rondo na połączeniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 886 i drogą krajową nr 28 (ul. Krakowska)
- skrzyżowanie na przecięciu obwodnicy z łącznikiem do ul. Okulickiego
- rondo na przecięciu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi powiatowej nr 2233R (ul. M. Konopnickiej) i łącznikiem do ronda „Beksińskiego” zlokalizowanego na istniejącym ciągu drogi krajowej nr 28
- rondo na przecięciu obwodnicy z drogą krajową nr 84 (ul. Lipińskiego). Budowa skrzyżowania oraz przebudowa odcinka drogi krajowej nr 84 zapewnia również połączenie obwodnicy z ul. Zagórską (droga powiatowa nr G 117158R).

Powstało 12 obiektów inżynierskich (8 mostów i 4 wiadukty) oraz 18 przepustów (4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi).

fot obw Sanoka1fot obw Sanoka2

 

 

 

 

 

 

Unijne dofinansowanie
1 października 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie unijne projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 207 180 936,44 złotych, z czego wartość dofinansowania UE to prawie 144 miliony złotych.

Główne cele budowy obwodnicy
Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta, a przez to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach DK28 i DK84. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Zatorem i Medyką. Skróci się czas podróży w Bieszczady. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.