edroga024Z końcem ubiegłego roku zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, o łącznym budżecie ok. 588 mln zł. Wpłynęło 29 projektów inwestycji.

Z końcem października Zarząd Województwa ogłosił konkurs na inwestycje drogowe, na który przeznaczono 588 mln zł. Pieniądze te można pozyskać na inwestycje wskazane w Planie rozbudowy dróg wojewódzkich. W wyniku naboru wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę w wysokości 3,5 mld zł, przy zakładanej wartości dofinansowania w wysokości 2,9 mld zł. Nim zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania wnioski muszą przejść przez system oceny. Istotne znaczenie do uzyskania decyzji o dofinansowaniu będzie miał stopień przygotowania inwestycji do realizacji.

Lista inwestycji, które mogły stanąć do tej konkurencji, była dość długa. Obejmowała ponad 30 pozycji, a szacunkowa wartość dofinansowania inwestycji znacznie przewyższała dostępne środki. Dlatego też w listopadzie 2016 roku Zarząd Województwa, mając na uwadze podział środków, zaproponował dla bieżącego naboru warunek, iż wnioskowane dofinansowanie w ramach danego projektu nie może przekroczyć wartości 25% alokacji przyznanej na konkurs, czyli nie może być wyższe niż ok. 147 mln zł. Takie rozwiązanie otwiera możliwość dofinansowania większej liczby projektów.

Decyzja Zarządu o wprowadzeniu 25% progu dofinansowania to także działanie mające na celu uniknięcie potencjalnego zagrożenia dla realizacji wskaźnika dla Osi Priorytetowej VI Transport. Do końca 2018 roku muszą zostać zakończone projekty, które zagwarantują 25,5 km nowych dróg, a do końca 2023 prawie 60 km. W przypadku nieosiągnięcia tego celu konsekwencją może być strata 6% alokacji stanowiącej rezerwę wykonania.

W grudniu ub.r. Zarząd Województwa, odpowiadając na sugestie samorządowców, dopuścił także możliwość etapowania projektów. Dokonano też odpowiedniej aktualizacji w Planie Rozbudowy Dróg Wojewódzkich.

Zmiany dotyczą projektów:

1) Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską i węzłem A1 w Mszanie – podział projektu na trzy etapy,
2) Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód – Etap I – węzeł Lwowska – Węzeł Jęzor – podział projektu na dwa etapy,
3) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap II – powrót do pierwotnego projektu oraz dodanie beneficjenta Miasto Żory,
4) Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – podział projektu na dwa etapy,
5) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – ograniczenie zakresu projektu do obwodnicy Raciborza.

W obecnej perspektywie finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 jest do wykorzystania 360 mln euro na drogi. Ponad 880 mln zł zostało zaangażowanych w projekty będące efektem pierwszego naboru prowadzonego na przełomie lat 2015/2016.

Lista złożonych wniosków

Źródło: Urząd Marszłkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.