kasaDzięki oszczędnościom poprzetargowym, 6 projektów z list rezerwowych programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzyma dofinansowanie na remonty, rozbudowę i budowę dróg gminnych i powiatowych, poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- W tej chwili na realizację programu w województwie śląskim przeznaczono prawie 54 mln złotych z budżetu państwa – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. 32 projekty (18 gminnych i 14 powiatowych) otrzymają dofinansowanie, które umożliwi przebudowanie łącznie 46 km dróg lokalnych.

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym, jakie dotyczą 11 projektów z listy podstawowej, wygenerowano 6 mln złotych. Wybrani beneficjenci z list rezerwowych to gminy: Psary, Buczkowice i Radzionków oraz powiaty mikołowski i cieszyński, a także Siemianowice Śląskie.

- Program realizowany jest bez żadnych przeszkód –  podkreślał wojewoda Jarosław Wieczorek. - Ponieważ postępowania przetargowe trwają nadal, to jest duża szansa na to, że pojawią się kolejne oszczędności, które umożliwią przyznanie dofinansowania następnym projektom z list rezerwowych – ocenił wojewoda.

Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Mimo systematycznej poprawy, polskie drogi wciąż stanowią jedną z podstawowych barier ograniczających poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Infrastruktura drogowa powinna być projektowana i wykonywana w taki sposób, aby ograniczać ryzyko wypadku lub minimalizować jego skutki. Tymczasem w Polsce wciąż zbyt mało jest dróg redukujących możliwość wystąpienia najgroźniejszych wypadków.

Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane są projekty, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych.

W ramach programu gminy mogą wnioskować o dofinansowanie 1 projektu, a powiaty ziemskie 2 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln zł, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości projektu.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Nabór na kolejną edycję programu 2017/2018 odbędzie się we wrześniu br.  Wnioskodawcy już teraz konsultują się ze służbami wojewody w sprawie programu i kolejnego naboru.

Edycja programu 2016/2017

W trwającej obecnie drugiej edycji programu dostępna dla województwa śląskiego pula środków z budżetu państwa umożliwiła przyznanie dofinansowania 32 projektom (18 gminnym i 14 powiatowym). W ramach projektów zostanie przebudowanych łącznie 46 km dróg lokalnych (16 km dróg gminnych oraz 30 km dróg powiatowych).

W ramach powyższych projektów zostanie przebudowanych i wyremontowanych łącznie 46 km dróg oraz:
- przebudowanych zostanie 43 km chodników oraz 38 km poboczy,
- wybudowanych zostanie blisko 13 km ścieżek rowerowych,
- wyremontowanych zostanie 45 km odwodnienia drogowego (kanalizacji deszczowej oraz rowów),
- przebudowanych zostanie 59 przystanków autobusowych,
- 8 projektów jest częściami wieloletnich inwestycji podzielonych na etapy przeznaczonych do realizacji w kolejnych latach, a jeden z projektów jest kontynuacją zadania sfinansowanego ze środków Programu w roku ubiegłym.

Obecnie trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie dla poszczególnych projektów. Zgodnie z programem wszyscy beneficjenci zobowiązani byli do wszczęcia postępowań przetargowych do 31 marca br. Niektórzy beneficjenci ogłosili przetargi już na początku bieżącego roku, a zdecydowana część jest już rozstrzygnięta i trwa podpisywanie umów z wykonawcami robót. Dla 11 projektów wojewoda posiada już dokumenty poprzetargowe, z których zdecydowana większość generuje oszczędności.

Zgodnie z założeniami programu, beneficjenci byli zobowiązani do rozpoczęcia postępowań przetargowych do końca marca br. Dzięki pierwszym oszczędnościom poprzetargowym dofinansowanie może zostać przyznane 6 kolejnym projektom z list rezerwowych, co umożliwi wszczęcie robót budowlanych na kolejnych odcinkach dróg o łącznej długości 3,4 km.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.