DSC07319Konferencja odbyła się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. Zorganizowana została przez Oddział Górnośląski Związku Mostowców RP ze wsparciem zespołu infraTEAM z Gliwic. Patronat nad nią objęły: Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Oprócz tego konferencji patronowali: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Czeska Izba Inżynierów i Techników Budownictwa CKAIT, Polski Kongres Drogowy oraz jednostki naukowe jak: Politechnika Śląska, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Uniwersytet w Żylinie oraz Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Tematyka nawiązywała do wcześniejszych tego rodzaju spotkań organizowanych przez śląskich mostowców w Kozubniku (1985, 1994 r.) oraz w Wiśle (w 1997, 2005, 2008, 2012, 2015 i 2017 r.) pod hasłem Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. W tym roku konferencja po raz pierwszy miała charakter międzynarodowy i skierowana była głównie do partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej. W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli: Andrzej Banaszek, Piotr Klikowicz, Stanisław Łukasik, Władysław Nowak oraz Marek Salamak (przewodniczący). Komitet Programowy stanowili profesorowie: Jan Bień, Jan Biliszczuk, Ján Bujňák, László Dunai, Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Zbigniew Giergiczny, Arkadiusz Madaj, Kálmán Koris, Jaroslav Navratil, Wojciech Radomski, Marek Salamak, Tomasz Siwowski, Jerzy Weseli (przewodniczący), Adam Wysokowski, Henryk Zobel i Krzysztof Żółtowski.

W konferencji uczestniczyło prawie 300 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, jednostki naukowo-badawcze, biura projektów oraz przedsiębiorstwa wykonawcze, produkcyjne i handlowe związane z mostami. Uczestnicy i prelegenci przyjechali nie tylko z krajów grupy V4 (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry), ale również z Holandii i Ukrainy. Wyjątkowo licznie reprezentowane były studenckie koła mostowe kilku naszych uczelni. Oprócz Politechniki Śląskiej, byli studenci z Gdańska, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Równolegle z konferencją studenci zorganizowali swój drugi już konkurs FooDBridge polegający na budowie mostów z makaronu spaghetti.

DSC07281DSC07448DSC07510DSC07593DSC07786DSC07845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konferencji infraMOST wręczane były Medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w mostownictwie. Tegoroczni laureaci to Marek Łałowski (Oddział Warszawski), Jan Bień (Oddział Dolnośląski) oraz Zbisław Hadrian (Oddział Górnośląski). Wręczony był również Górnośląski Laur Mostowca, który jest inicjatywą Oddziału Górnośląskiego ZMRP. Tu laureatem został Maciej Błach. Prezentację laureatów prowadził Stanisław Łukasik – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej, któremu towarzyszył prof. Kálmán Koris z Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie. W wystąpieniu powitalnym głos zabierali kolejno: Dyrektor Marek Niełacny z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, prof. Ján Bujňák z Uniwersytetu w Żylinie, prof. Krzysztof Żółtowski Wiceprzewodniczący Związku Mostowców RP oraz przedstawiciele Izb Inżynierów z Czech – dyr. Martin Vilč, z Węgier – prof. Kálmán Koris oraz z Polski – dr Piotr Klikowicz. Prof. Marek Salamak poinformował m.in. o inauguracji Śląskiej Szkoły Mostowej.

Referaty wygłaszane były na sześciu sesjach tematycznych, rozłożonych na dwa dni obrad i nazwanych kolejno: problemowa, utrzymanie i wyposażenie mostów, technologie mostowe i materiałowe, mosty kolejowe, przepusty i przejścia dla zwierząt, projektowanie mostów i BIM, zagadnienia dydaktyczne. Frekwencja wśród autorów dopisała, dzięki czemu zaprezentowano wszystkie odczyty. Ostatnia sesja miała nietypowy charakter, gdyż odbył się na niej finał studenckiego konkursu mostów spaghetti. Wprowadzeniem do niego były referaty dr. Pawła Hawryszkowa z Politechniki Wrocławskiej i prof. Marka Salamaka, którzy przedstawili nowe podejście do edukacji w inżynierii mostowej w postaci konkursów i zespołowych projektów w metodologii BIM.

W sesji problemowej, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Żółtowskiego z Politechniki Gdańskiej i Dariusza Tokarczyka z firmy Banimex, wygłoszonych zostało sześć referatów generalnych. Dyrektor Marek Niełacny mówił o wyzwaniach jakie towarzyszą zarządzaniu tunelem w Lalikach w ciągu drogi S1, który jest pierwszym i wciąż jedynym nowoczesnym tunelem na drogach krajowych. Gabor Szabo z węgierskiej firmy Hódút Kft. przedstawił współpracę w ramach krajów grupy V4 przy budowie nowego mostu na Dunaju w Komarno. Paweł Zawiła zaprezentował doświadczenia firmy Budimex z realizacji rekordowych mostów typu extradosed. Petr Novotny z firmy Strasky, Husty and Partners omówił technologię progresywnego montażu długich wiaduktów drogowych w Czechach. Grzegorz Natonek w firmy Nowak-Mosty pokazał wyzwania stojące przed inżynierami mostowymi na przykładzie kilku dużych krajowych realizacji. Na koniec prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej zapoznał słuchaczy z nowymi obciążeniami normowymi drogowych obiektów mostowych, które wkrótce mają w Polsce obowiązywać.

Obrady sesji II (sześć referatów), której przewodniczyli prof. Ján Bujňák (Uniwersytet w Zylinie) i Władysław Nowak (Nowak-Mosty), poświęcone były utrzymaniu i wyposażeniu mostów. Rozpoczął prof. Jan Bień z Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił problemy związane z ponadnormatywnymi przewozami w zarządzaniu obiektami mostowymi. Następnie Sebastian Nowak i Bartłomiej Zarychta (Banimex) zaprezentowali budowę łukowego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Prof. Tomasz Siwowski pokazał możliwości wykorzystania dronów w przeglądach obiektów mostowych. Maciej Smoliński (firma B2) zaproponował sposoby ograniczania utrudnień w ruchu podczas remontów związanych z łożyskami i urządzeniami dylatacyjnymi. Ádám LIPÓT z węgierskiej firmy Hídépítő Ltd. omówił specyfikę warunków posadowienie pylonu mostu na Dunaju w Komarno. Sesję zakończył Mateusz Żarski z Politechniki Śląskiej, który poruszył kwestię wykorzystania sztucznej inteligencji w wizualnej identyfikacji uszkodzeń.

Sesja III, którą prowadził prof. Jana Biliszczuk (Politechnika Wrocławska) i Martin Vilč (DOPRAVOPROJEKT Ostrava), dotyczyła technologii mostowych i materiałowych. Wygłoszono w niej siedem referatów. Na początku prof. Zbigniew Giergiczny z Politechniki Śląskiej przedstawił aktualne wymagania normowe betonu w budownictwie infrastrukturalnym. Grzegorz Kuczaj z Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował nowy katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Andrzej Szalbót (IMB Podbeskidzie) przedstawił swoje rozwiązanie w zakresie wzmacniania podłoża palami przemieszczeniowymi. Krystian Portasiak (Leica Geosystems) omówił możliwości współczesnych dronów i skanerów w planowaniu i utrzymaniu obiektów inżynierskich. Grzegorz Chechła (Intercor) pokazał technologię wykonania dużego wiaduktu łukowego, a dr Rafał Sieńko z Politechniki Krakowskiej inteligentne, światłowodowe pręty zbrojeniowe typu EpsilonRebar.

Sesja IV poświęcona była inżynieryjnym obiektom kolejowym, przepustom i przejściom dla zwierząt. Obejmowała ona pięć referatów. Przewodniczyli jej prof. Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski) i prof. Kálmán Koris (Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie). Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej zaprezentował nowy most kolejowy na Wiśle w ciągu Trasy Średnicowej w Warszawie. Ján Bujňák omówił konstrukcje współczesnych mostów kolejowych, a dr Grzegorz Poprawa z Politechniki Śląskiej – wykorzystanie operacyjnej analizy modalnej OMA do badania dużych obiektów mostowych. Piotr Tomala z firmy ViaCon przedstawił konstrukcje inżynierskie z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu CON/SPAN. Andrzej Antolec (Intercor) pokazał budowę dużego mostu kolejowy w ciągu Rail Baltica na Bugu w Małkini.

Sesja V zawierała siedem referatów. Dotyczyły one zagadnień związanych z projektowaniem mostów i technologii BIM. Kamil Korus (CADmost) pokazał nowe cyfrowe narzędzia do generowania modeli BIM i MES na podstawie katalogu typowych obiektów mostowych. Paweł Guc (Intercor) omówił nasuwanie podłużne wiaduktu w Rybniku. Prof. Jan Biliszczuk zaprezentował koncepcję Kładki Berdychowskiej przez Wartę w Poznaniu. Paweł Pośpiech (IVIA) przedstawił wyzwania inżynieryjne w wielu inwestycjach infrastrukturalnych. Dr Stefan Pradelok z Politechniki Śląskiej zaprezentował wyniki badań nad zupełnie nowym materiałem konstrukcyjnym jakim jest modyfikowane drewno osiągające wytrzymałość ponad 300 MPa. Dr Piotr Bętkowski zaproponował wykorzystanie technologię BIM do modelowania uszkodzeń spowodowanych deformacją terenu, a dr Piotr Łaziński (obaj z Politechniki Śląskiej) zwrócił uwagę na wpływ rzeczywistych cech mechanicznych betonu na pracę sprężonych ustrojów nośnych. Na koniec Tomasz Miąsik (Intercor) pokazał technologię betonowania nawisowego mostu na Brdzie.

Przedstawiona w dużym skrócie problematyka referatów pokazuje dużą różnorodność podejmowanych tematów. Prawie połowa tekstów dotyczyła różnych problemów związanych z technologią budowy mostów i wdrażaniem nowych metod projektowych czy badawczych. Nie brakło zagadnień dotyczących infrastruktury kolejowej oraz utrzymania i wyposażenia mostów. Materiały konferencyjne w wersji PDF dystrybuowane były wśród uczestników na elektronicznych nośnikach. Wybrane referaty zostaną opublikowane w najbliższych wydaniach branżowych czasopism, które patronowały konferencji.

Słowa podziękowania należą się wszystkim firmom, które zdecydowały się na różne formy promocji w czasie obrad, osobom pracującym przy organizacji konferencji i sponsorom, a szczególnie platynowym partnerom NOWAK-MOSTY i BANIMEX, złotym – IMB Podbeskidzie, STRABAG i PRUIM Gliwice oraz srebrnym – CHROBOK i INTERCOR. Pozostali partnerzy, to DROG-BUD, GÓRAŻDŻE i INORA.

Patronat medialny nad konferencją prowadzony był przez czasopisma: Inżynier Budownictwa, Mosty, Autostrady, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Builder, Silnice Železnice z Czech oraz portale edroga.pl i budownictwoinżynieryjne.pl.

Szczegółowe informacje na temat IX Konferencji Mostowców infraMOST 2019 Visegrad Group oraz planowanych spotkań organizowanych przez ośrodek śląski znaleźć można na stronie internetowej www.inframost.info oraz www.infrabim.info.

dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Politechniki Śląskiej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.