Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku cz. IW 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało rannych. Policji zgłoszono 366 520 kolizji. W porównaniu do roku 2010 nastąpił: wzrost liczby wypadków o 1 233, tj. o 3,2%, wzrost liczby zabitych o 282 osoby, tj. o 7,2%, wzrost liczby rannych o 549 osób, tj. o 1,1%, spadek liczby kolizji o 49 555, tj. 11,9%.

Najwyższy wskaźnik osób zabitych na 100 wypadków drogowych (18,6) osiągnęło województwo podlaskie, natomiast najniższy (6,9) – województwo śląskie. Najwyższy wskaźnik osób rannych na 100 wypadków drogowych (133,9) osiągnęło województwo dolnośląskie, natomiast najniższy (109,5) – zanotowano na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Sytuacja na terenie poszczególnych województw Wskaźnik zabitych i rannych w przeliczeniu na 100 wypadków

Czas i pora zdarzeń

W 2011 roku, do największej liczby wypadków drogowych doszło w czerwcu (9,9% wszystkich wypadków), w miesiącu tym odnotowano tez największą liczbę rannych (9,8% wszystkich rannych), natomiast najwięcej osób zginęło w grudniu (10,8% wszystkich zabitych). Najmniej wypadków, osób zabitych i rannych odnotowano w styczniu.

Analiza poszczególnych dni tygodnia wskazuje, że najczęściej do wypadków dochodziło w piątki - 6 656 wypadków i 8 070 rannych, zaś najwięcej osób zginęło w soboty – 681.

Przedział czasowy, w którym najczęściej dochodziło do wypadków to godziny 14.00 – 19.00, czyli w okresie popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W tym czasie miały miejsce 14 457 wypadków (tj. 36,1% ogólnej liczby). Najmniej wypadków odnotowano w godzinach nocnych, między północą, a godziną 5.00, co wiąże się ze zmniejszonym ruchem pojazdów.

Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku. W roku 2011 najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczniejsze skutki.

Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, gdyż wtedy jest największy ruch. Jednakże w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy wskaźnik osób zabitych, w co 4 takim wypadku ginie człowiek, gdzie w porze dziennej w co dziewiątym wypadku.

Rodzaje i miejsca wypadków

W 2011 roku, na polskich drogach najczęściej dochodziło do zderzeń pojazdów w ruchu. Odnotowano 19 698 zdarzeń tego typu, co stanowi 49,2% ogólnej liczby. Pociągnęły one za sobą najwięcej ofiar śmiertelnych – 1 658 (39,6% ogółu zabitych), rannych w zderzeniach pojazdów w ruchu zostało 27 277 osób (55,1% ogólnej liczby). Dużą liczbę zdarzeń stanowiło najechanie na pieszego – 10 936 wypadków (27,3% ogółu), 1 394 osoby zabite (33,3% ogółu) i 10 200 osób rannych (20,6% rannych).

W 2011 roku zdecydowana większość wypadków, bo 29 174 miało miejsce w obszarze zabudowanym (72,8%), zginęło w nich 1 961 osób, a 34 856 zostało rannych. Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 10 891 wypadków (27,2% ogółu), zginęło 2 228 osób, a obrażenia ciała odniosło 14 645 uczestników ruchu.

Na prostych odcinkach dróg wystąpiło 21 491 wypadków, śmierć w nich poniosło 2 696 osób, a rannych zostało 25 451 uczestników ruchu. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich obszarze miały miejsce 11 723 wypadki, śmierć poniosło 627 osób, a obrażeń doznało 14 950 osób.

Wypadki drogowe i ich skutki wg geometrii drogi *

Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to:
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 4 919 wypadków,
- nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu - 2 483 wypadki,
- nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego - 2 319 wypadków,
- nieprawidłowe wyprzedzanie - 1 445 wypadków,
- nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 474 wypadki.

Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:
- nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu - 5 426 wypadków,
- nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego - 1 869 wypadków,
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 953 wypadki.

Wypadki drogowe i ich skutki wg miejsc ich powstawania

Główne przyczyny wypadków na zakrętach to:
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 3 054 wypadki,
- jazda po niewłaściwej stronie drogi - 198 wypadków,
- nieprawidłowe wymijanie - 182 wypadki,
- nieprawidłowe wyprzedzanie - 175 wypadków.

Źródło: Wypadki drogowe w 2011 roku – dokument w wersji skróconej
Zespół Profilaktyki i Analiz BRD
Komendy Głównej Policji
Oprac. Elżbieta Symon

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.