Spis treści

ZIMAWin (Utrzymanie dróg w okresie zimowym)

Program ZIMA zbiera informacje o stanie dróg w zimie. Komunikaty z danymi do programu spływają z poszczególnych Rejonów do Oddziałów, a z Oddziałów do Centrali. W okresie zimowym komunikaty spływają regularnie 3-4 razy na dzień, lub w dowolnym innym czasie w razie zaistnienia konieczności. Informacje o przejezdności dróg są również udostępniane na stronie internetowej GDDKiA przy pomocy programu przygotowanego przez firmę ProMat. System obejmuje następujące funkcje:

 • zbieranie informacji zimowych - stan pogody, stan nawierzchni, ilość pracującego sprzętu i pracowników,
 • informowanie o zamkniętych drogach i wykorzystaniu sprzętu,
 • warunki przejazdu, stany nawierzchni,
 • wycena kosztu pracy sprzętu, zużytych materiałów i inne,
 • planowanie i stan przygotowań do ZUD (Zimowe Utrzymanie Dróg) oraz podsumowanie ZUD.

UTRWin (Utrudnienia na drogach)

Program UTRUDNIENIA jest przeznaczony do przekazywania informacji o utrudnieniach na drogach danego Oddziału. Program udostępnia informacje (również na stronie internetowej GDDKiA) o zamkniętych odcinkach dróg, obiektach mostowych, powstałych utrudnieniach w ruchu (remont, wypadek, katastrofa, klęska żywiołowa itp.). Podobnie jak w przypadku programu ZIMA komunikaty z informacjami są przesyłane z Rejonów do Oddziału, a następnie do Centrali. Wykorzystywane są te same mechanizmy przesyłania danych. Program pracuje na pojedynczych stanowiskach komputerowych w każdym Oddziale i Rejonie pod kontrolą systemu Win 98/NT/2000. Wadą programu jest brak cyfrowego podkładu mapowego, który umożliwiłby szybkie tworzenie map objazdowych.

Program zawiera informacje o:

 • robotach prowadzonych na drogach, powodujących utrudnienia w ruchu,
 • wypadkach na drogach lub innych zdarzeniach utrudniających ruch,
 • katastrofach na drogach lub w ich otoczeniu.

BUDWin (Śledzenie zakresu robót i kosztów)

Program służy do śledzenia zakresu robót i kosztów bieżącego utrzymania dróg w poszczególnych Oddziałach i Rejonach oraz tworzenia miesięcznych raportów. W Rejonach wprowadzane są ogólne informacje o ilości i koszcie wykonywanych remontów cząstkowych w podziale na prace prowadzone siłami własnymi i przez firmy zewnętrzne. W programie są tylko koszty rozliczane ze środków własnych (nie budżetowane np. przez Bank Światowy). Raz na miesiąc zestawienie zbiorcze jest przesyłane do Oddziału, a z Oddziału do Centrali. Dane z Centrali czasami są przesyłane lub udostępniane papierowo zewnętrznej firmie, Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów, który na zlecenie GDDKiA wykonuje analizy i wylicza współczynniki wykorzystywane w algorytmie podziału środków na bieżące utrzymanie dróg dla Oddziałów i Rejonów.

LATOWin (Utrzymanie dróg w okresie letnim)

Program ten działa na pojedynczych stacjach roboczych. Służy do przekazywania informacji o okresowych utrudnieniach w ruchu w okresie letnim. Program zbiera i udostępnia informacje o ograniczeniach, oraz zakazach ruchu niektórych pojazdów na drogach, w przypadku uplastycznienia nawierzchni wysokimi temperaturami.

Program zawiera m.in.:

 • tabelę temperatur,
 • temperatury w drogowych stacjach pogodowych,
 • tabele decyzyjne, wnioski.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.