contentmap_plugin

edroga115Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S11. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S11, o długości blisko 12 km, na terenach należących do miasta Szczecinka i do gminy Szczecinek.

Obwodnica Szczecinka będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa ominie Szczecinek od wschodu wyprowadzając z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Na włączeniach w istniejącą DK nr 11 zostaną zlokalizowane ronda, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. W ramach realizacji inwestycji powstanie łącznie 13 obiektów mostowych.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę dwóch węzłów (Szczecinek - Śródmieście, czyli połączenie z istniejącą drogą krajową nr 20 - ul. Słupska oraz Szczecinek - Wschód, połączenie z drogą powiatową 1294Z - ul. Leśna), przebudowę krzyżujących się z obwodnicą dróg istniejących, budowę rond i dróg wspomagających. Konieczne będzie też oznakowanie drogi ekspresowej oraz wyposażenie drogi w m.in. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie, rozbiórka i przebudowa istniejących obiektów, w tym także przebudowa istniejącej infrastruktury kolejowej związanej z likwidacją istniejących przejazdów kolejowych, budowa wiaduktów oraz kładki dla pieszych, mostu nad rzeką Niezdobną, estakady na odcinku torfowiska „Łąki nad Wilczym Kanałem", przepustów drogowych, przejazdów awaryjnych, urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony środowiska.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.