contentmap_plugin

IMG 0226Rozładowanie ruchu zgodnie z obowiązującymi standardami, bezpieczny i szybki transport pacjentów, a także wygodny dojazd do firm - to główne argumenty przemawiające za modernizacją ulicy Lwowskiej, zakładającą na newralgicznym odcinku budowę dwóch pasów jezdni w każdą stronę.

Ewentualna budowa wschodniej obwodnicy miasta nie stanowi przeszkody dla tej inwestycji. - Nie ma wątpliwości, że obwodnica wschodnia jest niezwykle potrzebna, ale prace nad jej budową mogą się rozpocząć teoretycznie najwcześniej po 2020 roku, a my tak długo nie możemy czekać. Ulica Lwowska wymaga pilnie remontu, w przeciwnym razie ulegnie całkowitemu zniszczeniu - tłumaczy prezydenta Tarnowa Roman Ciepiela.

Analiza kosztów i korzyści wskazuje, że inwestycja jest uzasadniona zarówno ekonomicznie, jak i pod względem poprawy warunków komunikacyjnych. Z danych natężenia ruchu wynika, że ulica Lwowska należy dziś do najbardziej obciążonych w mieście. Średnio na dobę na odcinku od wiaduktu do ronda przejeżdża blisko 31 tys. samochodów, a na odcinku od ronda do szpitala ponad 25 tysięcy samochodów.

Co więcej, w czterostopniowej skali poziomu swobody ruchu (PSR), określającej przepustowość układu drogowego, ulicy Lwowskiej na wspomnianym odcinku przyznano stopień IV, co oznacza najbardziej niekorzystne warunki. Z przygotowanych symulacji wynika, że po modernizacji ulicy Lwowskiej przepustowość układu drogowego uległaby radyklanej poprawie (wskaźnik poziomu swobody ruchu osiągnąłby poziom I).

Za dwupasową jezdnią na odcinku od wiaduktu do szpitala przemawiają ponadto względy merytoryczne. Obecnie w miastach wielkości Tarnowa standardowo trasy wylotowe przynajmniej na najbardziej newralgicznych odcinkach budowane są jako jezdnie dwupasowe, które pozwalają szybko wyprowadzić ruch z miasta. Ponadto w przypadku ulicy Lwowskiej szczególne znaczenie ma szybki dojazd do szpitala, który decyduje często o zdrowiu i życiu ludzi. Ponadto przy ul. Lwowskiej znajduje się także cmentarz, siedziby mają firmy prywatne, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i hotel.

W pierwszej kolejności modernizacją objęty będzie odcinek o długości około jednego kilometra od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ze szpitalem im. św. Łukasza. W ramach rozbudowy powstanie jezdnia o dwóch pasach w każdym kierunku ruchu. Przebudowane zostanie także rondo na ul. Okrężnej. Po północnej stronie ulicy pojawią się także ścieżki rowerowe. Dodatkowo założono budowę parkingu obok szpitala o pojemności 157 miejsc oraz mniejszy parking na 27 samochodów w okolicach cmentarza parafialnego. Wykonawca wybuduje także m.in. bardzo potrzebną kanalizację deszczową i kanał technologiczny.

W trakcie rozbudowy wszystkich podróżujących będą czekać utrudnienia. Dojazd do szpitala i innych instytucji, przedsiębiorstw, domów mieszkalnych zlokalizowanych na ul. Lwowskiej zostanie zapewniony. Miasto nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi.

Inwestycja realizowana będzie metodą „projektuj i buduj”. Oznacza to, że ta sama firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, wykona zarówno dokumentację techniczną, jak i przystąpi do robót budowlanych. Prace projektowe na podstawie przygotowanej koncepcji mają   ruszyć jeszcze w tym roku. Na ten etap zadania przewidziano okres sześciu miesięcy. Roboty budowlane powinny ruszyć na wiosnę 2017 r.

Koszt szacunkowy zadania opiewa na kwotę ponad 20 milionów złotych netto. Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Drugi etap przebudowy dotyczy odcinka od szpitala do tzw. osiedla nauczycielskiego. Miasto ubiegać się będzie w tym przypadku o dofinansowanie z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury na rok 2017. Trzeci etap prac obejmie odcinek od potoku Małochlebówka do skrzyżowania Lwowska – Orkana.

Źródło: UM Tarnów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.