Spis treści

Technologia wykonania ustroju nośnego mostu typu „extradosed” i estakad przeprawy w Koninie (I)Przeprawa drogowa przez Wartę w ciągu nowego odcinka drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina zakładała (rys. 1):

  • budowę estakad i mostu przez tereny zalewowe rzeki Warty;
  • budowę odcinka trasy drogowej od skrzyżowania z ul. Poznańską do skrzyżowania z ulicą Zagórowska od km 0+000 do km 3+087;
  • budowę odcinka trasy drogowej od ulicy Zagórowskiej do ulicy Ametystowej od km 3+087 do km 4+700.

Rys. 1. Lokalizacja i zakres inwestycji

Teren pod odcinek nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 w granicach Konina znajduje się na prawym i lewym brzegu Warty. Trasa zaczyna się w południowej części nowego Konina (Czarków), przekracza dwukilometrową dolinę rzeki Warty, przebiega po zachodnim obrzeżu starego Konina (Przydziałki) i kończy się na granicy miasta Konin i Gminy Stare Miasto. Na tym odcinku występuje bardzo duża ilość uzbrojenia terenu, występują sieci ciepłownicze, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowe, sieci gazownicze, sieci energetyczne napowietrzne i kable; WN, SN, NN i oświetleniowe, sieci teletechniczne napowietrzne i kablowe [1].

Całkowita długość projektowanego odcinka nowej drogi wynosi 4,7 km. W wyniku ogłoszonego na początku 2006 roku przetargu wykonanie robót powierzono konsorcjum firm Hydrobudowa-6 S.A. – Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. – Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., które przystąpiły do realizacji całego przedsięwzięcia [2].

Charakterystyka przeprawy mostowej

Przeprawa mostowa przez tereny zalewowe i rzekę Wartę w Koninie składa się z czterech obiektów inżynierskich o łącznej długości ponad półtora kilometra, w tym:

  • estakady E5 długości 455,2 m
  • mostu przez Wartę M6 długości 200,0 m
  • estakady E7 długości 540,0 m
  • estakady E8 długości 480,0 m.

Opracowany przez biuro projektów Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o. projekt zakładał wykonanie przeprawy (rys. 2) w postaci wieloprzęsłowych, dwujezdniowych estakad z betonu sprężonego o rozpiętości przęseł 60 metrów oraz mostu belkowego z betonu sprężonego typu extradosed [2].

Rys. 2. Podział przeprawy mostowej na obiekty [1]

Założenia ogólne do technologii wykonania ustrojów nośnych przeprawy

Konsorcjum wykonawcze stanęło przed trudnymi decyzjami dotyczącymi zwłaszcza technologii wykonania obiektów inżynierskich i związanych z tym czasu i kosztów, niezbędnych do realizacji tego zadania.

W wyniku współpracy z firmą Freyssinet Polska Sp. z o.o. w zakresie wykonania ustroju nośnego przeprawy mostowej została przyjęta technologia nasuwania podłużnego zarówno dla estakad jak i mostu przez Wartę. Dzięki zastosowaniu tej technologii budowa długich ustrojów nośnych, takich jak estakady możliwa była praktycznie w jednym miejscu, na stanowisku prefabrykacji, na którym wytwarza się kolejne segmenty estakady, a następnie wysuwa się je z formy, w ten sposób tworząc długą konstrukcję.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.