Dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu sprawiało wiele problemów; bywało nawet, że spełnienie przepisowych norm było wręcz niemożliwe bez poniesienia ogromnych nakładów na zabezpieczenia przeciwhałasowe. Obowiązujące do jesieni ubiegłego roku uregulowania prawne zmuszały do budowy wielu kilometrów ekranów akustycznych, mało tego znacznego podnoszenia ich wysokości. Mija rok od wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu. Czy nowe przepisy zmieniły sytuację i czy rzeczywiście rozwiązały problemy w ochronie ludzi i środowiska przed hałasem komunikacyjnym?

Na pewno odpowiedzi na te pytania przyniesie II Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE. Właśnie zbliża się termin tego dorocznego spotkania. Specjaliści branżowi, naukowcy, przedstawiciele administracji drogowej i kolejowej, instytucji i służb ochrony środowiska oraz przedsiębiorstw sektora transportowego spotkają się w Zakopanem w dniach 23-25 października br.

TRANSNOISE to tytułowe hasło konferencji, której pierwsza edycja miała miejsce w październiku ubiegłego roku. Skrótowa nazwa cyklicznej konferencji wywodzi się z połączenia dwóch pojęć. Angielskie „noise” odnosi się do nadmiernych, drażliwych szumów i hałasów. W nawiązaniu do transportu zostało utworzone nowe znaczenie symbolizujące problem, z jakim boryka się współczesna cywilizacja. Hałas postrzegany jest jako jeden z największych problemów środowiskowych. Europejska Agencja Środowiska podaje, że ostatnie badania dowodzą, iż dla ludzkiego zdrowia  hałas jest szczególnym zagrożeniem już na poziomach natężenia niższych niż pierwotnie sądzono.

Hałas towarzyszy wielu rodzajom działalności człowieka, lecz największym negatywnym oddziaływaniem charakteryzuje się hałas wywoływany ruchem drogowym, kolejowym i lotniczym. Ale jak podkreśla Europejska Agencja Środowiska hałas jest największym utrapieniem dla mieszkańców miast. Już ok. 75% populacji europejskiej mieszka w miastach, a więc tam, gdzie właśnie narasta hałas. W zielonej księdze UE „Przyszła polityka zwalczania hałasu” podano, że około 20% ludności Europy musi znosić hałas na poziomie uznanym przez ekspertów w dziedzinie zdrowia za nie do zaakceptowania. Są to już takie natężenia dźwięków, które prowadzą do rozdrażnienia, zakłóceń snu i innych dolegliwości psychosomatycznych. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około 40% ludności w UE jest narażone na hałas związany z ruchem drogowym na poziomie przekraczającym 55 dB, a więcej niż 30% społeczeństwa musi znosić w godzinach nocnych hałas o natężeniu wyższym niż 55 dB. Hałas również szkodzi dzikiej przyrodzie. Jego następstwem są na przykład zmiany szlaków migracji zwierząt pomiędzy dotychczasowymi terenami żerowisk i lęgów.

Tegoroczna edycja konferencji ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE ma ambicje dokonania wszechstronnego przeglądu tej problematyki. Między innymi  zostaną omówione dotychczasowe zmiany przepisów regulujących ochronę hałasową i ich wpływ na stosowane metody zabezpieczeń. Sformułowane będą również postulaty kolejnych potrzebnych zmian legislacyjnych. W trakcie spotkania ponadto zostaną przeanalizowane możliwości stosowania różnego rodzaju rozwiązań chroniących przed hałasem zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki.

Zaproszeni na konferencję krajowi i zagraniczni prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami, w tym z zastosowania tzw. cichych nawierzchni. Tematyka ich wystąpień obejmie zarówno aspekty teoretyczne i badawcze, jak i praktyczne dotyczące projektowania, wykonania i utrzymania cichych nawierzchni.

Jednym z celów konferencji jest przybliżenie polskich i zagranicznych różnic w stosowaniu różnego rodzaju zabezpieczeń przed hałasem. Dlatego między innymi będzie przedstawiona nowa niemiecka metoda prognozowania hałasu RLS-12 oparta o najnowsze wyniki badań. Ponadto będą prezentowane wyniki niemieckich doświadczeń w zakresie wprowadzania sposobów zapobiegania przed zderzeniami ptaków z ekranami akustycznymi.

Jaka jest rola planistów, organów ochrony środowiska oraz zarządzających infrastrukturą komunikacyjną w ochronie przed hałasem w obszarze imisji? Przepisy dotyczące zarówno planowania, jak i zagadnień ochrony przed hałasem w budownictwie komunikacyjnym przynoszą szereg problemów w ich interpretacji i stosowaniu. Które z metod i sposobów ochrony przed hałasem są efektywne, jakie też nowe i skuteczne rozwiązania mają szansę na jak najszybsze zastosowanie w warunkach krajowych? To również zagadnienie, które będzie poruszone w trakcie konferencji.

Zatem zapraszamy na II Konferencję ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2013. Jeszcze są wolne miejsca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.transnoise.pl

Zaprasza

redakcja portalu www.edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.