Spis treści

Transport w RPO - raport za 2010 rok Alokacja przeznaczona na Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 w części dofinansowania Unii Europejskiej wynosi 16,56 mld euro (65,6 mld zł). Środki te wykorzystywane są w ramach 10 głównych obszarów wsparcia, rozumianych jako grupy kategorii interwencji. Według raportu za 2010 rok z postępu wdrażania RPO 2007-2013, podpisane do końca ubiegłego roku umowy w ujęciu wartościowym (dofinansowanie UE) dotyczyły przede wszystkim obszaru wsparcia Transport (kategorie interwencji od 16 do 32) i sięgnęły 29,3% ogólnej wartości podpisanych umów.

 

Struktura alokacji (wartość środków UE) w ramach RPO – obszary wsparcia Struktura zawartych umów (wartość środków UE) w ramach RPO – obszary wsparcia
Wartość podpisanych umów w stosunku do indykatywnej alokacji przeznaczonej na obszar wsparcia Transport w ramach RPO (w nawiasie wartość środków UE w mln PLN) Udział poszczególnych kategorii interwencji w wartości podpisanych umów (środki UE) w obszarze wsparcia Transport w ramach RPO

W zakresie kategorii 16 Kolej, która dotyczy budowy lub modernizacji sieci kolejowej, do końca 2010 r. zawarto 17 umów, jednak nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność końcową. Termin realizacji projektów to koniec 2011 r. i lata 2012-2013. W wyniku zawartych umów, planuje się budowę 4 km linii kolejowych (budowa łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów), a modernizację ok. 807 km. Najdłuższe odcinki przebudowane zostaną w woj. zachodniopomorskim, tj. na trasie Wałcz - Kalisz Pomorski – Ulikowo (103 km) oraz Goleniów- Kołobrzeg (100 km).

Do końca 2010 r. podpisano 15 umów w obszarze Tabor kolejowy (kategoria 18), przy czym zatwierdzono 4 wnioski o płatność końcową. Większość umów zakończy się w 2011 r. Beneficjentami są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Do końca 2010 r. zakupiono 17 jednostek taboru kolejowego o pojemności 1 430 miejsc. Na podstawie zawartych do końca 2010 r. umów, planowany jest zakup 83 jednostek taboru kolejowego, w tym najwięcej w woj. wielkopolskim, o pojemności 21 280 miejsc. Zmodernizowanych natomiast zostanie 150 jednostek taboru (w woj. mazowieckim).

Do końca 2010 r., w ramach kategorii 23 Drogi regionalne/lokalne, podpisano 1 710 umów, w tym najwięcej w woj. kujawsko-pomorskim. Do końca tego okresu zatwierdzono 604 wnioski o płatność końcową. Beneficjentami umów są jednostki samorządu terytorialnego. Projekty realizowane są przede wszystkich na obszarach wiejskich. Najwięcej projektów dotyczy bowiem modernizacji dróg powiatowych i gminnych. Efekty zrealizowanych projektów to budowa ok. 11 km dróg wojewódzkich, ok. 29 km dróg powiatowych i ok. 180 km dróg gminnych. Ponadto, zmodernizowano ok. 155 km dróg wojewódzkich, ok. 1 078 km dróg powiatowych oraz ok. 644 km dróg gminnych. Realizacja wszystkich zawartych umów umożliwi budowę ok. 133 km dróg wojewódzkich, ok. 147 km dróg powiatowych, ok. 464 km dróg gminnych, a także – modernizację ok. 1 150 km dróg wojewódzkich, ok. 3 635 km dróg powiatowych oraz ok. 1 734 km dróg gminnych.

W ramach kategorii 24 Ścieżki rowerowe zawarto 42 umowy (najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz lubelskim). Większość projektów realizowanych będzie na obszarach wiejskich. Do końca 2010 r. zatwierdzono 8 wniosków o płatność końcową. W wyniku zakończonych projektów, wytyczono ok. 13 km ścieżek rowerowych, natomiast planuje się, na podstawie zawartych umów, iż będzie ich łącznie ok. 332 km. Najdłuższe odcinki powstaną w woj. opolskim i zachodniopomorskim.

Do końca 2010 r. podpisano 66 umów, w których beneficjent wybrał kategorię 25 Transport miejski jako wiodącą. W tym okresie zatwierdzono 11 wniosków o płatność końcową. Zawarte umowy dotyczą zakupu taboru miejskiego – autobusów, tramwajów lub trolejbusów. Projekty realizowane będą na obszarze miejskim. Beneficjentami projektów są jednostki samorządu terytorialnego, ale także operatorzy transportu zbiorowego. W wyniku realizacji projektów, zakupiono 45 jednostek taboru komunikacji miejskiej o pojemności 2 716 miejsc. Planuje się natomiast, na podstawie zawartych umów, zakup łącznie 489 jednostek taboru miejskiego o pojemności ok. 33 tys. miejsc. Zmodernizowanych zostanie 66 autobusów i tramwajów. Ponadto, planuje się modernizację i budowę ok. 22 km sieci tramwajowej i ok. 12 km sieci trolejbusowej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.