contentmap_plugin

lopataPomimo że na budowie mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie nie widać jeszcze intensywnych robót, realizacja projektu trwa. Zanim wykonawca fizycznie rozpocznie prace na budowie, musi wykonać szereg działań przygotowawczych.

Z uwagi na złożoność tej inwestycji, rozpoczęcie robót poprzedzają przygotowania związane m.in. z aktualizacjami projektów pod kątem przepisów i niewielkich zmian konstrukcyjnych, pozyskiwaniem koniecznych uzgodnień z gestorami sieci, czy zawieraniem kontraktów z podwykonawcami.

- Możemy powiedzieć, że wszelkie działania przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia robót są już na ukończeniu. Pozyskane zostały niezbędne do rozpoczęcia realizacji uzgodnienia, zorganizowane zostało zaplecza placu budowy, sporządzono m.in. badania głębokości i czystości dna, wykonana została także wycinka drzew i krzewów. W tym tygodniu wykonawca planuje rozpocząć pierwsze prace na nabrzeżu Martwej Wisły – mówi Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W tym tygodniu przewidywane są rozbiórki budynków gospodarczych znajdujących się na terenie budowy. Roboty te prowadzić będzie firma MTM SA, która w ramach podpisanego kontraktu realizować będzie układ drogowy i uzbrojenie terenu (w tym m.in. kan. deszczową, sanitarną, teletechniczną). Natomiast rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem uzbrojenia i układu drogowego przewidywane jest na luty. Aby zminimalizować negatywne skutki prac drogowych, najbardziej uciążliwe roboty wykonane zostaną jeszcze przed okresem wakacyjnym. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu DRMG będzie informować z wyprzedzeniem.    

Jeszcze w styczniu na teren budowy zwożone będą materiały potrzebne do wykonania umocnienia nabrzeża oraz palowania. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem robót, umacnianie brzegów ściankami szczelnymi (o długości od 4 m do 12 m) wraz z komorą dla wykonania podpory mostu, rozpocznie się od strony Wiślinki i planowane jest od 23 stycznia. Prace te wykonywać będzie firma PPI Chrobok. Następnie rozpocznie się wbijanie pali pod konstrukcję zwodzonych przęseł mostu.   

Równolegle do prac wykonywanych na nabrzeżu, wytwarzana jest konstrukcja stalowa obiektu. Materiał, z którego powstaną zwodzone przęsła mostu został już zakontraktowany i zostanie dostarczony do hal produkcyjnych, wykonawcy konstrukcji tj. firmy Vistal, gdzie wytwarzane będą stalowe konstrukcje mostu. Na nabrzeżu, elementy stalowe pojawią się w miesiącach letnich. Wówczas wykonawca robót przystąpi do montażu wszystkich części konstrukcyjnych obiektu.        
Obecnie termin zakończenia budowy mostu nie jest zagrożony, a najbardziej spektakularne prace przewidywane są w okresie wiosenno-letnim.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.