contentmap_plugin

excavators 800996 960 720Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik aglomeracyjny pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową S5.

Celem projektu, dofinasowanego z funduszy europejskich, jest skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 na odcinku od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. Jest to kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę.

Wybudowana droga, długości prawie 4 kilometrów, stanowić będzie obwodnicę Miękini. Obecnie, na odcinku od miejscowości Błonie do skrzyżowania z ul. Mrozowską w Miękini, prowadzone są prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, formowane są wały ziemne, wykonywane są przepusty na istniejących ciekach oraz trwa budowa obiektu mostowego na cieku Zdrojek. Na odcinku od ul. Mrozowskiej do istniejącego dojazdu do mostu na rzece Odrze, prowadzone są prace przy przebudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi, a także przy skarpowaniu i humusowaniu rowów odwadniających.

Trwają roboty związane z fundamentowaniem wiaduktu pod nasypem istniejącej linii kolejowej. Przed wykonaniem fundamentów konieczne było usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu przebiegającymi w pasie terenu PKP. Budowa wiaduktu odbywa się przy utrzymaniu czynnego ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek.  

Termin zakończenia inwestycji to wiosna 2018 roku.

Nowa droga wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obciążonych ruchem odcinkach istniejącego układu dróg, wpłynie również na poprawę komfortu życia mieszkańców Miękini.

Źródło: DSDiK we Wrocławiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.