budowa27 czerwca trzy projekty GDDKiA, A1 na odcinku Pyrzowice - Częstochowa, obwodnica Radomia (S7) i S8 Wyszków - granica województw mazowieckiego i podlaskiego, otrzymały dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko o łącznej wartości ponad 4,8 mld zł
- Razem z dotychczas podpisanymi umowami z GDDKiA, wykorzystują one 27 proc. alokacji dostępnej dla beneficjenta - powiedział Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

1. Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

wartość całkowita: 2 608 mln zł
dofinansowanie UE: 1 355 mln zł

Autostrada A1 na odcinku od Pyrzowic do Częstochowy należy do sieci bazowej TEN-T, korytarza Bałtyk - Adriatyk. Korytarz ten prowadzi z polskich portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście aż do włoskich portów w Trieście, Wenecji i Rawennie. Obejmuje trasy kolejowe, drogowe, porty lotnicze oraz terminale kolejowo-drogowe.

Prawie 58-kilometrowy fragment autostrady A1 zaczyna się w zachodniej części gminy Rędziny, biegnie obrzeżami Częstochowy i kończy w gminie Ożarowice. GDDKiA podzieliła inwestycję, na etapie planowania i realizacji, na cztery zadania:
- odcinek F w. „Rząsawa" (z węzłem) - w. „Blachownia" (z węzłem),
- odcinek G w. „Blachownia" (bez węzła) - w. „Zawodzie" (z węzłem),
- odcinek H w. „Zawodzie" (bez węzła) - w. „Woźniki" (z węzłem),
- odcinek I w. „Woźniki" (bez węzła) - w. „Pyrzowice" (bez węzła).

Zaplanowana jest budowa 5 węzłów drogowych: „Rząsawa" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Północ"), „Ligota" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Jasna Góra"), „Blachownia" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Blachownia"), „Zawodzie" (planowana docelowa nazwa to „Częstochowa Południe"), „Woźniki". Na trasie pojawią się także niezbędne obiekty inżynierskie (wiadukty, estakady, mosty, kładki, przepusty) potrzebne do sprawnego funkcjonowania infrastruktury.

Budowa kolejnego fragmentu A1 poprawi komfort transportu zarówno krajowym, jak i zagranicznym przewoźnikom towarów i polepszy dostępność komunikacyjną Polski z połączeniami międzyregionalnymi w ramach sieci TEN-T. Nowy odcinek autostrady odciąży drogę krajową nr 1 (na południe od Częstochowy), a także samo miasto, ponieważ ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony na budowaną obecnie A1. Dzięki usprawnieniu ruchu tranzytowego wzrośnie poziom bezpieczeństwa oraz mobilność osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej, poza granice województwa śląskiego, jak również samego państwa.

2. Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odcinek obwodnica Radomia

wartość całkowita: 899 mln zł
dofinansowanie UE: 402 mln zł

Droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa - Kraków jest częścią planowanej krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, przebiegającą w ciągu drogi międzynarodowej E77. Budowa prawie 25-kilometrowej obwodnicy Radomia, o parametrach drogi ekspresowej, to kolejny ważny fragment trasy S7.

Obwodnica miasta usytuowana jest w województwie mazowieckim i przebiega przez powiat radomski i szydłowiecki, omijając Radom po jego zachodniej stronie. Prace drogowe obejmą m.in. budowę 4 węzłów drogowych: „Radom Północ", „Radom Zachód", „Wolanów", „Radom Południe" oraz obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty, kładki, przepusty).

GDDKiA przewidziała także budowę odcinków dróg serwisowych, biegnących równolegle do trasy głównej, które będą zarówno jej obsługą techniczną, jak i dojazdami do przyległych terenów.

Budowa ekspresówki zapewni wysoki komfort w szybkim ruchu dalekobieżnym i będzie sprzyjała ożywieniu gospodarczemu, tj. możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe. Droga przejmie też część ruchu z tras krajowych i wojewódzkich, a także poprawi warunki ruchu na terenie Radomia, przez wyprowadzenie dużego ruchu tranzytowego na nowo budowaną drogę S7.

Nowy układu komunikacyjny wpłynie pozytywnie na środowisko. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.), przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

3. Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odcinek Wyszków - granica województw mazowieckiego i podlaskiego

wartość całkowita: 1 334 mln zł
dofinansowanie UE: 663 mln zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 8 i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej. Prawie 38,5-kilometrowa trasa przebiega na odcinku Wyszków - granica województw.

Rozbudowywana droga poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje 3 odcinki drogi ekspresowej S8: odcinek Wyszków - węzeł „Poręba", odcinek węzeł „Poręba"- Ostrów Mazowiecka, odcinek od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw.

Na ekspresówce GDDKiA zaplanowała budowę 7 węzłów drogowych: „Trzcianka", „Knurowiec", „Poręba", „Dybki", „Nagoszewo", „Podborze", „Prosienica" i 25 obiektów inżynierskich nad, jak i w ciągu drogi S8 m.in.: wiadukty, mosty i kładki dla pieszych.

Całość inwestycji zaprojektowana jest z troską o środowisko. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi inwestor przewidział budowę ekranów akustycznych, urządzeń do ochrony wód, nasadzenia zieleni przydrożnej, budowę przejść dla zwierząt dużych i małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie i małe) orazwygrodzenie drogi na całej jej długości.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.