obwodnica SanokaW 2019 roku ma być gotowa obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Zaprojektowaniem i budową trasy zajmie się konsorcjum Max Bögl Polska Sp. z o.o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto.

Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK nr 84. Obwodnica będzie drogą klasy GP o długości około 7 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta Sanoka, a przez to odciążenie układu komunikacyjnego miasta oraz wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego z miasta. Zakładanym efektem jest również zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach DK 28 i DK 84, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie uciążliwego oddziaływania istniejącej DK 28 i DK 84 na pobliskie otoczenie.

W pierwszym etapie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka złożono 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski zweryfikowano pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału. Zamawiający ocenił także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

W drugim etapie postępowania przetargowego do złożenia ofert zaproszonych zostało 18 wykonawców, z których 9 złożyło oferty cenowe. Wszyscy zaoferowali zrealizowanie inwestycji w 33 miesiące i 10-letni okres gwarancji. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z Liderem MAX BÖGL Polska Sp. z o.o., a najwyższą konsorcjum firm z Przedsiębiorstwem Robót Mostowych MOSTY ŁODŹ S.A. jako liderem.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.