edroga342GDDKiA podpisała umowę na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „projektuj i buduj” z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z Zawiercia. Koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln zł.

 

Orientacja Rdzawka Nowy Targ dk 47 2W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,5 m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Na fazę projektowania, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie w sierpniu 2020 roku, a zakończą w październiku 2023 roku.

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008-2015. Minister infrastruktury w 2017 roku podpisał aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi, umożliwiając tym samym jej realizację. W trakcie przetargu okazało się, że kwotę zapisaną w Programie Inwestycji trzeba zwiększyć, więc pod koniec sierpnia br. minister podpisał dokument podwyższający o 90 mln zł budżet inwestycji, co umożliwiło wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

Najniższą cenę w przetargu zaproponowała firma STECOL, która mieściła się w pierwotnym limicie. Została ona jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z tym 31 sierpnia br. jako najkorzystniejszą wybrano drugą w rankingu ofertę firmy INTERCOR, która określiła koszt inwestycji na ponad 880 mln zł.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14-18 tys. pojazdów na dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji, kiedy ruch znacznie wzrasta, tworzą się korki, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego drogi. Ponadto, liczne zjazdy, zabudowa wzdłuż istniejącej drogi i ruch pieszych stwarzają duże utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz lokalnym.

Atrakcyjność turystyczna Podhala i związane z tym duże natężenie średniego ruchu dobowego i jeszcze większe weekendowego, budowa drogi ekspresowej S7 z Lubnia do Rabki Zdroju oraz istniejący dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 47 z Chabówki do Rdzawki, uzasadniają kontynuację budowy odcinka dwujezdniowego z Rdzawki do Nowego Targu. W mieście tym krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca, rozprowadzające ruch na Podhalu. Budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

W 2016 roku rozpoczęła się budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki Zdroju, którą na czas realizacji podzielono na trzy mniejsze odcinki. Droga ekspresowa zakończona będzie węzłem Zabornia w Rabce Zdroju i dalej kontynuowana dwujezdniowa DK47 do Chabówki, gdzie włączona zostanie do istniejącej już dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 z Chabówki do Rdzawki. Od tego miejsca kontynuowana będzie budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu.

wiz1DK47 Rdzawka NTarg 1wiz6DK47 Rdzawka NTarg 1

 

 

 

 

 

 

Po realizaji inwestycji Kraków zostanie połączony z Nowym Targiem na całym przebiegu drogą dwujezdniową. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na czas przejazdu i bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich osób wyjeżdżających z różnych regionów kraju na Podhale i pod Tatry.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.