17949Przybliża się realizacja kolejnych fragmentów międzynarodowego szlaku Via Carpatia. 5 lutego podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz, a dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty.

 

Odcinek S19 Babica - Domaradz

Koncepcja programowa dla tego odcinka S19 powstanie w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy za 17,1 mln zł.

Na tym odcinku S19 planowana jest budowa tuneli. Przy dokonywaniu wyboru wykonawcy KP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie projektanta tuneli, doświadczenie głównego projektanta mostowego.

W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m.in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli na podjęcie decyzji ws. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe KP pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (ok. 23,5 km), stanowiący część szlaku Via Carpatia, przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.

Najkorzystniejsze oferty na kolejne odcinki S19

Wybrano także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionymi wykonawcami umów.

Wartość oferty na ok. 22,7-km odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące, natomiast wartość oferty na ok. 10,4-km odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem) to 4,5 mln zł, z terminem realizacji 19 miesięcy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o długości ok. 18,3 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.