edroga341GDDKiA podpisała umowę na „Opracowanie dokumentacji w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w województwie śląskim”.

 

W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji środowiskowej zostanie opracowanych kilka wariantów trasy i każdy z nich zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Natomiast w oparciu o przeprowadzoną analizę wielokryterialną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

Dokumentacja zostanie wykonana w 14 miesięcy za ok. 2,8 mln zł. Szacunkowy koszt inwestycji w granicach województwa to około 3 mld zł.

Realizacja obu odcinków w formule „Projektuj i Buduj” przewidywana jest na lata 2023-2026.

Orientacyjna długość drogi S11 na terenie województwa śląskiego, oszacowana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynosi około 61 km. Podkreślić należy, że ostateczna długość oraz przebieg drogi S11 na terenie województwa śląskiego będzie wynikała z wybranego wariantu.

Przyjęto założenie, że na całej długości w granicach województwa śląskiego droga ekspresowa S11 będzie biegła po nowym śladzie, jednakże nie wyklucza się odcinkowego przebiegu drogi po istniejącej drodze krajowej nr 11.

Zadanie będzie obejmowało dwa jednolite odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S11:
Odcinek I: obwodnica Tarnowskich Gór
Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór

Odcinek I powinien mieć w całości nowy przebieg i rozpoczynać się pomiędzy miejscowościami: Tworóg i Lubliniec. Przy granicy miasta Tarnowskie Góry powinien funkcjonować jako obwodnica. Natomiast zakończenie odcinka należy przewidzieć na węźle „Piekary” autostrady A1. Orientacyjna długość tego odcinka wynosi około 25 km.

Odcinek II rozpoczynał się będzie w miejscu zakończenia przebiegu drogi S11 na terenie województwa opolskiego (na granicy województw: opolskiego i śląskiego). Odcinek ma stanowić jednolitą i spójną kontynuację przebiegu S11. Wymaga się, by był on – podobnie jak odcinek I – prowadzony w każdym z wariantów w nowym śladzie. Przebieg powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej DK 11. Orientacyjna tego długość odcinka wynosi około 36 km

W chwili obecnej, na obszarze planowanej inwestycji, komunikacja regionalna oraz tranzytowa odbywa się poprzez drogi: DK 11, DW 911 i DK 78. W Tarnowskich Górach szlaki te łączą się i w kierunku północno-zachodnim ruch skumulowany odbywa się poprzez DK 11. DK 11 od Tarnowskich Gór do granicy województwa opolskiego/śląskiego przebiega jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu. Szlak prowadzi przez tereny zarówno zurbanizowane, jak i przez kompleksy leśne i rolne. W miejscowości Tworóg DK 11 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 907. Przekrój DK 11 na całym przebiegu ulega zróżnicowaniu i zmianom funkcjonalno–przestrzennym. Lokalnie występują chodniki (częściowo oddzielone od jezdni pasem zieleni), a pobocza cechuje znaczna zmienność. Droga ta nie posiada szlaku alternatywnego.
Dlatego też znaczące obciążenie oraz nakładanie się ruchu lokalnego, regionalnego i tranzytowego powoduje spowolnienie potoków pojazdów i występowanie okresowych zatorów.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Komentarze  
marek
0 #1 marek 2019-03-10 13:13
Pytam .
Gdzie będą wjazdy na nową s-11 w okolicach Hanuska i Pniowca
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.