construction 2578410 960 720W Poznaniu podpisano umowę z projektantem wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej. To ważny krok w kierunku budowy bezkolizyjnych i bezpiecznych przejazdów na torami kolejowymi.

 

- Powstanie tych dwóch wiaduktów jest priorytetem jeśli chodzi o zapewnienie bezpiecznej i szybszej komunikacji pomiędzy dynamicznie rozwijającą się północno-zachodnią częścią Poznania a centrum. Pasażerowie autobusów oraz kierowcy samochodów łatwiej, bezpieczniej i szybciej dojadą do pracy czy szkoły - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Oba wiadukty są też niezwykle istotne, jeśli chodzi o rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i ograniczenie liczby aut spoza Poznania wjeżdżających do miasta. Pociągi będą mogły kursować częściej, nie powodując utrudnień dla ruchu samochodowego.

Firma projektowa zajmie się opracowaniem dokumentacji dla wiaduktów i towarzyszącej im infrastruktury drogowej za niespełna 2,5 mln zł. Wykonawca deklaruje skrócenie terminu wykonania dokumentacji o dwa miesiące, czyli w ciągu 14 miesięcy.

- Czas na wykonanie projektu liczony jest od dnia podpisania umowy. Po otrzymaniu dokumentacji będziemy mogli ogłosić przetarg na roboty budowlane. Wstępnie zakładamy, że będzie to druga połowa 2021 roku, a budowa potrwa dwa lata - mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Firma, oprócz przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego, zajmie się także pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót oraz przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Projektant będzie później sprawować nadzór autorski nad inwestycją w trakcie realizacji robót.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową nr 354 łączącą Poznań z Piłą to inwestycja szczególnie istotna dla mieszkańców północnej i zachodniej części miasta. Oprócz budowy wiaduktów, obejmuje znaczne przebudowanie okolicznego układu drogowego. Inwestycja poprawi ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 92 oraz usprawni komunikację publiczną w tym rejonie Poznania.

Ostateczna dokumentacja techniczna będzie obejmowała swoim zakresem ul. Lutycką, która zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do ul. Koszalińskiej. Przebudowa czeka też ul. Golęcińską i Podolańską. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje również m.in. zaprojektowanie przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu). Przewiduje się również zaprojektowanie nowego zjazdu z ul. Koszalińskiej w ul. Lutycką oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką. Dodatkowo planowana jest przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką (w ciągu ul. Koszalińskiej), jak również zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pieszych i rowerzystów.

Realizacja, zakres i kolejność budowy poszczególnych odcinków inwestycji jest jednak ściśle związana z możliwościami finansowymi Miasta Poznania. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie można podjąć ostateczne decyzje.

- Musimy być przygotowani, że jeżeli będzie trudność ze zgromadzeniem pieniędzy na całość realizacji, trzeba będzie tę inwestycję etapować. W takim wypadku należy wybrać co budować najpierw. Prawdopodobnie, ponieważ rozwiązuje to więcej problemów, zdecydujemy się na przebudowę ul. Lutyckiej wraz z wiaduktem - zaznacza Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.