Spis treści

Urbanistyka a planowanie układów komunikacyjnych (II) Praktyka CzęstochowyPowstaje pytanie: czy planowanie przestrzenne to działanie samo w sobie? Odpowiedź brzmi: nie. Jest dziedziną integrującą i może wynikową w treści proponowanej polityki. Ale co stanowi główny wsad pozwalający na sporządzenie studium uwarunkowań i dalej miejscowych planów? Twierdzę, że oczywiście poza innymi opracowaniami takimi jak np. opracowanie ekofizjograficzne, podstawą do opracowania, sporządzenia prawidłowego aktu polityki przestrzennej jest studium komunikacyjne/transportowe.

Poza tym z wcześniejszego opisu wypływa wniosek, że planowanie systemu transportowego, a dla działań krótkoterminowych również inżynieria ruchu, są jednymi z podstawowych dziedzin kształtowania oraz przewidywania przestrzeni. Dlaczego? Dlatego, że polityka przestrzenna gminy, której wyrazem jest „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, bez studium transportowego/komunikacyjnego nie stanowi dokumentu do końca prawidłowego.

W województwie śląskim tylko niektóre gminy posiadają opracowane studia komunikacyjne/transportowe. Częstochowa jest miastem, które nie posiada aktualnego studium transportowego/komunikacyjnego. Tym niemniej odnośnie rozwoju systemu transportowego Rada Miasta przyjęła trzy kluczowe dokumenty:

 1. Polityka transportowa dla miasta Częstochowy - uchwała RM Nr 449/ XXXIII/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku;
 2. Strategia rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 – uchwała RM Nr 520/XLV/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r.;
 3. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Częstochowy na lata 2009-2015 – uchwała RM Nr 496/XLIV/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Brakuje miastu natomiast dokumentu określającego zasady rozwoju układu drogowego, określonego w ustawie o drogach publicznych jako „Plan rozwoju sieci drogowej”. W związku z powyższym głównym zadaniem planistycznym Zarządu Dróg Miejskich i Transportu powinno być opracowanie studium transportowego i w jego efekcie przyjęcie brakującego dokumentu dotyczącego sieci drogowej i transportu publicznego.

Polityka transportowa dla miasta zakładała, że:

 • generalnym celem przekształceń i rozwoju systemu transportowego w Częstochowie będzie poprawa sprawności i bezpieczeństwa przemieszczania osób i transportu towarów, przy równoczesnym ograniczeniu uciążliwości transportu dla środowiska,
 • modernizacja i rozwój systemu transportowego powinny służyć stymulowaniu rozwoju gospodarczego i kształtowaniu ładu przestrzennego oraz poprawie wizerunku miasta jako ośrodka o znaczeniu krajowym oraz światowego centrum kultu religijnego.

Jako cele szczegółowe określono:

 1. zapewnienie sprawności funkcjonowania miasta przy rosnącym poziomie motoryzacji,
 2. poprawa jakości transportu zbiorowego,
 3. poprawa warunków parkowania,
 4. ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska, w tym zwłaszcza hałasu i zanieczyszczenia powietrza,
 5. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 6. poprawa ekonomicznej efektywności transportu.

Jako podstawę polityki transportowej przyjęto strategię zrównoważonego rozwoju prowadzącą do osiągnięcia równowagi pomiędzy: rozwojem gospodarczym, osiąganiem celów społecznych i ochroną środowiska. Studium transportowe powinno określić dalsze kierunki rozwoju sieci drogowej i komunikacji pasażerskiej w nawiązaniu do rozwoju przestrzennego i gospodarczego miasta. Poprzedzone pomiarami natężeń ruchu drogowego, źródeł  i celów podróży, napełnienia środków komunikacji publicznej, warunków ruchu i podróży, powinno dać diagnozę stanu istniejącego i powodów ograniczeń oraz kierunków rozwoju sieci transportowych, by osiągnąć cele zakładane w strategicznych dokumentach przyjmowanych przez Radę Miasta.

Dla sieci drogowej najistotniejsze znaczenie mieć będzie hierarchizacja układu drogowego określająca:

 • układ dróg tranzytowych i ich powiązanie z projektowaną autostradą i głównymi punktami ruchotwórczymi na terenie miasta,
 • powiązania drogowe z terenami przyległymi do miasta,
 • główną sieć powiązań miejskich międzydzielnicowych,
 • podstawową sieć dróg dzielnicowych,
 • zasady bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenów mieszkaniowych, przemysłowych i śródmiejskich w tym wyznaczenie stref ruchu uspokojonego i obszarów wyłączonych z ruchu samochodowego.

W tym zakresie konieczna będzie stała współpraca ze służbami planowania przestrzennego zarówno w okresie opracowywania studium, jak również przy jego eksploatacji, okresowej kontroli spójności oraz koniecznych korektach przyjętych rozwiązań. W najbliższym czasie szczególnej uwagi wymagał będzie proces projektowania i realizacji układu komunikacyjnego związanego z autostradą A1. Dotyczyć to będzie połączeń miasta z węzłami autostradowymi, jak również zapewnienia potrzebnych powiązań terenów przecinanych autostradą z przyległymi gminami.

Do najpilniejszych zadań w zakresie drogownictwa należy zaliczyć:

 • poprawę stanu dróg wylotowych z miasta,
 • uzupełnienie sieci głównych międzydzielnicowych,
 • stworzenie podstawowej sieci dróg w dzielnicach peryferyjnych,
 • doskonalenie systemu organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa i sprawności sieci,
 • wypracowanie i wdrażanie zasad parkowania na terenach o dużej intensywności zagospodarowania.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.