edroga047Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przesłał uwagi do rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, które dotyczą zarówno ogólnej oceny dokumentu, jak i poszczególnych inwestycji.

Izba obawia się m.in. kumulacji prawie 70 proc. wydatków w latach 2016-2018, która może doprowadzić do znacznych perturbacji na rynku drogowym i materiałów budowlanych, a w konsekwencji do upadków firm. W latach 2016-2017 będzie zapotrzebowanie na maszyny do robót ziemnych, w 2017 na kruszywa, a w 2018 na roboty bitumiczne lub betonowe, co może wykonawcom przysporzyć finansowych i kadrowych problemów. OIGD rekomenduje więc równomierniejszy rozkład środków finansowych i wykorzystanie czasu na lepsze przygotowanie dokumentacji projektowych.

Zdaniem Izby należy też zwiększyć zaangażowanie budżetu państwa w finansowanie kolejnych programów budowy dróg, gdyż obecna perspektywa finansowa jest ostatnią tak dużą pomocą z UE dla Polski. Roczne wydatki na drogi krajowe w wysokości około 6 mld zł okażą się wkrótce niewystarczające.

OIGD uznała, że w Programie Budowy Dróg Krajowych powinny znaleźć się również dane dotyczące planowanych wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2014-2023. Zwróciła również uwagę, że obecny program przewiduje inwestycje na drogach sieci TEN-T, których w Polsce jest około 7400 km. Drogowcy chcą wiedzieć natomiast, kiedy, według jakiego harmonogramu i z jakich środków będą finansowane zadania na pozostałych 12000 km dróg krajowych.

Ponadto OIGD zawnioskowała o wpis na listę podstawową lub rezerwową dodatkowego odcinka drogi ekspresowej S19 Lubartów - Korycin na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego oraz dokonanie korekty przebiegu S19: poprowadzenie jej od węzła Korycin do węzła Augustów i dalej do drogi S61, zachowując w ten sposób ciąg komunikacyjny, tzw. Via Carpatia.

Drugi zgłoszony wniosek dotyczy uwzględnienia ponad 3 mld zł na budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa (w projekcie trasa jest na liście zadań priorytetowych, ale bez zapewnionego finansowania).

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.