roboty drogoweBrak uzgodnienia rozwiązań projektowych i technicznych na styku dwóch zadań: rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do gminy Prusy i budowy drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Widoma był bezpośrednim powodem pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, który wykonawca tego zadania – firma Budimex SA – złożył w grudniu 2018 roku. Po wielomiesięcznych uzgodnieniach, udało się osiągnąć kompromis.

 

– Projektanci naszej inwestycji oraz budowy drogi ekspresowej S7 uzgodnili techniczne rozwiązania połączenia obu zadań, co otwiera drogę do aktualizacji rozwiązań projektowych, ponownego uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, a następnie do złożenia wniosku o ZRID – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Obecnie firma Budimex SA już pracuje nad aktualizacją rozwiązań projektowych w oparciu o uzgodnienie z GDDKiA. Będą one sukcesywnie uzgadniane i opiniowane przez poszczególne jednostki, zarządcę dróg, czy właścicieli sieci. – Ta sytuacja sprawia jednak, że wniosek o ZRID będzie złożony dopiero za około pół roku – przyznaje dyrektor ZIM w Krakowie. Należy więc założyć, że nie uda się wykonać tego zadania w pierwotnie zakładanym terminie, czyli w I kwartale 2022 roku.

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej polegać będzie na kompleksowej modernizacji i poszerzeniu 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Dobudowana zostanie druga jezdnia, a także przebudowane istniejące skrzyżowania, wymieniona infrastruktura techniczna, oświetlenie, sygnalizacja świetlna chodniki, wybudowane będą ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i perony przystankowe. Istotnym elementem projektu będzie też komponent związany linią tramwajową biegnącą do Wzgórz Krzesławickich. W ramach kontraktu planuje się przebudować pętlę końcową oraz część torowiska. Przy pętli powstanie terminal autobusowy.

Podpisany na początku 2018 roku kontrakt z firmą Budimex SA zakłada również rozbudowę do czterech pasów 160 m odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy. Jest to możliwe, dzięki zawarciu jesienią 2017 roku umowy pomiędzy Gminą Kraków i Województwem Małopolskim w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Oba elementy modernizacji ul. Kocmyrzowskiej, a więc krakowski odcinek oraz fragment poza granicami naszego miasta będą realizowane w ramach przedsięwzięcia p.n. Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T.

Miasto ubiega się o unijne dofinansowanie dla części inwestycji leżącej w granicach Krakowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w kwocie 30 mln zł. Wniosek jest w fazie oceny.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.