zdp 3Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował o rozpoczęciu procedury przetargowej, związanej z budową zbiorczej drogi południowej – jednej z największych i oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji komunikacyjnej.

- To ogromna i kosztowna inwestycja – mówił prezydent. – Wszystkie prace przygotowawcze zostały zakończone. W mieście powstanie kolejny, tym razem największy most, który ma za zadanie usprawnienie całego układu komunikacyjnego.

ZDP 2To początek realizacji inwestycji, stanowiącej jedno z największych wyzwań komunikacyjnych, które ma na celu ułatwienie dalszego rozwoju i unowocześnianie miasta. Będzie sprzyjać rozładowaniu szybko narastającego i uciążliwego ruchu samochodów w śródmieściu. Bezpośrednio połączy osiedlowe strefy zamieszkania ze strefami handlowymi i przemysłowymi. Obok zakończonej budowy obwodnicy zachodniej, rozpoczętej budowy obwodnicy południowo-wschodniej i trwającej przebudowy ul. Jaworzyńskiej jest to w Legnicy najważniejsza i największa inwestycja drogowa wielu ostatnich dekad.

Zbiorcza droga południowa ma dla miasta strategiczny charakter. Połączy bowiem jego część zachodnią ze wschodnią, dzięki przeprawie przez Kaczawę. Jej realizacja rozpoczęła się już w 2003 roku. Wtedy ulica Grabskiego przez ul. Reja połączona została ze Złotoryjską. Powstała dwujezdniowa droga. Trzy lata później ulicę Grabskiego przebudowano na odcinku od Kościuszki do Wojska Polskiego. Dzięki pozyskaniu środków unijnych (75 proc. dotacji ze ZPORR) wykonano tu inwestycję wartą ok. 2,6 mln zł. Powstały dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu, obustronne chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, parkingi i tereny zielone.

zdp 1W ramach przebudowy ulicy Jaworzyńskiej już w 2014 roku kontynuowano budowę zbiorczej drogi południowej w kierunku wschodnim. Ulica Grabskiego, od skrzyżowania z Wojska Polskiego, sięgnęła poza skrzyżowanie z Jaworzyńską. W tym miejscu ulokowano potężną przepompownię wód deszczowych. To jest też początek najnowszej inwestycji. Przygotowując ją, wykonano dokumentację i wykupiono niezbędne pod budowę tereny.

- W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta przewidzieliśmy także trzeci etap tej inwestycji, która docelowo połączy drogą zbiorczą także odcinek od al. Rzeczypospolitej z ulicą Sikorskiego. Cała inwestycja jest zgodna z wszelkimi wymogami ochrony środowiska przyrodniczego – podkreślił prezydent Tadeusz Krzakowski.

Zakres inwestycji obejmuje:
- przygotowanie zmian dokumentacji dla odwodnienia drogi i budowy kanalizacji deszczowej;
- budowę ok. 1600 metrów drogi od ul Jaworzyńskiej do skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz z chodnikami, zatokami autobusowymi, obustronnymi ścieżkami rowerowymi skomunikowanymi z rowerowymi szlakami na walach przeciwpowodziowych, oświetleniem i instalacjami sieci światłowodowej Legman;
- budowę najdłuższego w mieście mostu na Kaczawie (119 m);
- budowę czterech obiektów mostowych nad Młynówką;
- podziemne przejście dla pieszych łączące Letni park wodny przy ul. Stromej z parkiem Miejskim;
- budowę dwóch rond (po jednym z każdej strony Kaczawy): na wysokości planowanego połączenia drogi zbiorczej z ul. Mickiewicza oraz na jej skrzyżowaniu z ulicami Topolową i Bielańską;
- przebudowę wlotów ulic Kwiatkowskiego, Zagrodowej, Topolowej i Bielańskiej;
- budowę parkingów w rejonie ul. Stromej (105 miejsc w tym 5 dla niepełnosprawnych), w rejonie Topolowej (238 miejsc, 11 dla niepełnosprawnych) oraz Bielańskiej (151 miejsc, 8 dla niepełnosprawnych), które będą obsługiwać zmotoryzowanych dojeżdżających na Stadion Orła Białego, do Letniego parku wodnego przy Stromej i odwiedzających park Miejski;
- budowę ponad 2,5 km kanalizacji deszczowej i 1600 m sieci Legman;
- usunięcie ok. 3 km podziemnych kolizji z sieciami gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi;
- ułożenie ok. 14 kilometrów kabli i rur podziemnych.

Pełną odpowiedzialność za realizację i sfinansowanie tej inwestycji weźmie na siebie jej wykonawca. To on będzie zobowiązany do znalezienia instytucji finansującej i regulowania bieżących należności w czasie trwania budowy. Po jej całkowitym zakończeniu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przeniesie wierzytelność na miasto. Gmina będzie się rozliczać z instytucją finansującą w okresie siedmiu lat na zasadach określonych w przetargu.

Miasto wybierze w tym przetargu ofertę najkorzystniejszą dla siebie pod względem finansowym (90 proc.) i pod względem terminu realizacji (10 proc.). Budowa tego etapu zbiorczej drogi południowej powinna się zakończyć najpóźniej do 31 maja 2018 roku. Zainteresowani wykonawcy mogą składać swe propozycje do 26 stycznia 2016 roku.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.