contentmap_plugin

edroga1013Trzy warianty przebiegu obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9 zostały zaprezentowane przez projektantów podczas posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych w kieleckim Oddziale GDDKiA. Zespół zaproponował wariant do rekomendacji przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych.

 

Obecnie przez stare centrum Opatowa biegną po jednym śladzie międzynarodowa droga krajowa nr 9 i droga nr 74, która w przyszłości ma być ekspresowa. Znaczne natężenie ruchu na obu trasach w tym ruchu ciężkiego sprawia, że w godzinach szczytu w mieście tworzą się korki. Nowa obwodnica ma na celu oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego, poprawę jakości życia mieszkańców miasta jednocześnie zapewnienie komfortu jazdy podróżujących tranzytem.

Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych podsumował kolejny etap prac przygotowawczych do budowy obwodnicy. Opracowane zostały Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach którego zanalizowane zostały warianty przebiegu inwestycji. Po uwagach wniesionych m.in. na etapie konsultacji społecznych podczas posiedzenia ZOPI zaprezentowane zostały trzy warianty: 1, 1A BIS wraz z podwariantem 1A BIS 2 (zmiana w obrębie węzła Opatów) oraz 3. Wszystkie warianty biegną po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a ich długość jest porównywalna i wynosi od 15 do 18 km. W każdym wariancie zaplanowane są bezkolizyjne połączenie nowej drogi z drogami istniejącymi w postaci węzłów i skrzyżowań typu rondo. Po zapoznaniu się z wielokryterialną analizą rozwiązań ZOPI zadecydował o zgłoszeniu do ewentualnej rekomendacji wariantu 1A BiS 2 z węzłem Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z przyszłym przebiegiem trasy i planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi nr 74 oraz węzłem Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi S74 z projektowaną drogą nr 9.

Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony zostanie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA, która wskaże wariat rekomendowany. Ostatecznie wariant przebiegu drogi zostanie wybrany na mocy decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu decyzji projektant będzie mógł przystąpić do następnego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji Programowej stanowiącej podstawę dla późniejszego opracowania projektu budowlanego.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.