S520w20km202200020Obiekt20WD17Oddanie do ruchu drogi ekspresowej S5 na odcinkach Radomicko - Leszno Południe oraz Leszno Południe - Kaczkowo nastąpi na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. Udostępnienie do ruchu tak zwanej obwodnicy Leszna uzależnione jest od wykonania robót budowlanych na węźle Lipno w zakresie umożliwiającym połączenie nowych jezdni z drogą krajową nr 5.

 

Odcinek Leszno Południe – Kaczkowo jest opóźniony w stosunku do planów pierwotnych, gdyż wykonawca robót drogowych musiał współdziałać na placu budowy z wykonawcami przebudowy linii kolejowej Wrocław – Poznań w zakresie budowy wspólnego ekoduktu nad linią kolejową i drogą S5. Bez tego obiektu droga S5 nie uzyska pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca uzyskał więc wydłużenie terminu do października 2018 roku.

Kierowcy będą jednak mogli wcześniej, zapewne jeszcze przed końcem wakacji, korzystać z oddawanych do użytku dróg poprzecznych. Łącznik pomiędzy węzłem Dąbcze i węzłem Leszno Południe, zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, zostanie oddany do ruch na początku września. Październikowy termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi S5 Leszno Południe - Kaczkowo koresponduje z ukończeniem kolejnego odcinka, tj. Radomicko – Leszno Południe, który jest realizowany zgodnie z planem. Pod koniec października rozpocznie się więc proces odbiorowy obu odcinków tzw. obwodnicy Leszna.

Newralgicznym punktem jest połączenie nowej drogi S5 z dotychczasowym przebiegiem DK 5 w sposób umożliwiający kierowcom dalszą podróż. W tym celu niezbędna jest budowa znacznej części przyszłego węzła Lipno znajdującego się już na następnym odcinku budowanej S5, tj. Kościan Południe – Radomicko. Wykonawca z opóźnieniem rozpoczął roboty budowlane, gdyż decyzja ZRID wydana została w październiku 2017 roku i wówczas dopiero można było przystąpić do badań archeologicznych. Niestety, po zimie teren był namoknięty w stopniu znacznie utrudniającym prowadzenie tych badań. Nie bez znaczenia były również liczne poszerzenia stanowisk archeologicznych związane z interesującymi znaleziskami.

Pamiętać jednak należy, że postęp robót drogowych w dużej mierze zależny jest też od warunków pogodowych. Stąd ostrożność w prognozowaniu terminu oddania kierowcom tak długo oczekiwanego odcinka drogi S5.

Terminy oddania do ruchu pozostałych odcinków S5 w Wielkopolsce: Poznań - Wronczyn to IV kwartał 2018 r., Wronczyn - Kościan Południe, Kościan Południe - Radomicko to III kwartał 2019 roku.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Kaczkowo jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.