Spis treści

Na technologie WMA z pewną rezerwą reaguje rynek drogowy. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (EAPA) mieszanki na ciepło są już obecne i ich udział w globalnej produkcji europejskiej stopniowo rośnie, to jednak nie jest jeszcze znaczący – w 2009 roku osiągną 2 procent rynku mieszanek.

– Dlaczego będąc zwolennikiem WMA zasiewam wątpliwości do tej technologii? Dlatego, że właśnie należy się dobrze zastanowić do czego dążymy. Z doświadczenia wiemy, że już wiele przedsiębiorstw wykonawczych stosuje mieszanki na ciepło, ale nie ze względu na ograniczenie emisji CO2, tylko ze względu na obniżenie temperatury wbudowania mieszanki – podkreśla Jan Król. – Realizowany przez nas projekt badawczy „Przyjazne dla środowiska mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne zwiększające wydajność budowy nawierzchni asfaltowych” jest właśnie odpowiedzią na szybkie budowanie większej ilości dróg – zaznacza J. Król.

Projekt MMAC ma więc spełnić trzy zasadnicze cele:

  • stworzyć metodę modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych, dzięki której będzie można wykonywać nawierzchnie drogowe w temperaturze 50C, co pozwoli wydłużyć sezon prac budowlanych o prawie 3 miesiące,
  • stworzyć taką metodę modyfikacji, która także przyczyni się do redukcji emisji gazów zanieczyszczających powietrze,
  • tworzona metoda modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych ma polegać na zastosowaniu dodatków chemicznych, wosków oraz zeolitów, które umożliwią obniżenie temperatury rozkładania i/lub produkcji mieszanki nawet o 30-400C.

Badaniom w projekcie MMAC poddano 3 rodzaje dodatków chemicznych, 18 typów parafin (syntetyczne, częściowo syntetyczne, naturalne modyfikowane, rafinowane) oraz 2 dodatki zeolitu, które zawierają wodą oraz spieniają asfalt i w ten sposób obniżają lepkość mieszanki.

{mp3}wma-ekologia-i-rozsadek{/mp3}

Parafiny a lepkość asfaltu. Czy dodatek chemiczny zmienia konsystencję lepiszcza? – o tym w nagraniu mówi dr inż. Jan Król z Politechniki Warszawskiej.

Wstępne wyniki badań potwierdzają, że istnieje możliwość modyfikacji procesu technologicznego tak, aby zminimalizować straty energii oraz ograniczyć emisję CO2 stosując: dodatki modyfikujące asfalt i/lub MMA, zabiegi techniczno-organizacyjne i nowoczesne urządzenia. Jednak jednym z problemów jest brak wytycznych (przepisów technicznych) jak należy ustalać indywidualne wymagane warunki otoczenia podczas stosowania technologii WMA. Ponadto, autorzy badań, już na podstawie wstępnych wyników są przekonani, że uda się spełnić przesłankę projektu MMAC zakładającą, że odpowiednio zastosowana technologia WMA umożliwi wydłużenie sezonu budowlanego bez pogorszenia jakości nawierzchni.

AS

„Technologie WMA – ekologia i rozsądek technologiczny” to temat wystąpienia dr inż. Jan Króla z Politechniki Warszawskiej na  XXIV Seminarium Technicznym pt. „Mistrzowskie technologie”, zorganizowanym przez  Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (24-25 marca 2011 r., Jachranka koło Warszawy).

Hot mineral-asphalt mixtures - ecology and common sense
In the field of environmental protection Poland can achieve many gains. But how to protect the nature without impeding  road infrastructure investments at the same time? The science is looking for the solutions to this problem, for example in the research project carried out currently on the hot mineral-asphalt mixtures. "Environmentally friendly mineral-asphalt hot mixtures as a modern technological solution improving efficiency of construction of asphalt pavement" is the title of the research project (in short called MAMC) that is being carried out thanks to financial support of the Ministry of Science and Higher Education (now the subsidy comes from the National Centre for Research and Development). The project partners are: the Section of Building Bituminous Composites from the Civil Engineering Faculty of the Warsaw University of Technology, the Department of Paving Technologies of  the Road and Bridge Research Institute  and Mostostal Warsaw (Consortium Leader).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.