Spis treści

Wrocławski parking podziemny w formule PPPW lipcu ubiegłego roku Wrocław zawarł umowę na budowę parkingu podziemnego realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane. Z końcem sierpnia tego roku trwały ostatnie przygotowania do rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych. Parking wykonywany w formule PPP jest pierwszym takim przedsięwzięciem we Wrocławiu. Jest też efektem blisko trzech lat prac nad wdrożeniem procedur partnerstwa publiczno-prywatnego, uwieńczonych powodzeniem dopiero w drugim rozstrzygnięciu postępowania na to zadanie.

Podziemny parking powstaje na placu Nowy Targ. Pomieści 331 aut na trzech kondygnacjach. Buduje go portugalska firma Mota-Engil. Inwestycja warta jest ponad 38 mln zł. W zamian za to koncesjonariusz przez 40 lat będzie czerpał zyski z opłat pobieranych na parkingu. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia placu Nowy Targ. Rewitalizacja placu obejmuje również montaż elementów małej architektury i nowego oświetlenia oraz uzupełnienie istniejącej zieleni. Będzie ona wykonywana według projektu wyłonionego w konkursie, autorstwa dr architekta Romana Rutkowskiego.

Pierwsze podejście do PPP

W zasadzie pomysł na realizację parkingowego przedsięwzięcia w formule PPP zrodził się 2007 roku, a dokładnie - wyszedł od strony podmiotów prywatnych. Spotkało się to z zainteresowaniem władz miasta, ponieważ w polityce transportowej zawarto postanowienie o dążeniu do wyłączenia z ruchu centrum Wrocławia. Dlatego miastu potrzebne są parkingi. Planowana lokalizacja parkingu podziemnego na placu Nowy Targ właśnie znajdowała się na obrzeżach Starego Miasta. Zatem już w 2007 roku rozpoczęły się rozmowy z potencjalnymi firmami zainteresowanymi realizacją parkingowego projektu.

Przeprowadzona analiza potrzeb na miejsca parkingowe wskazywała na konieczność przygotowania projektu dużego obiektu. W otoczeniu Starego Miasta i placu Nowy Targ oszacowano zapotrzebowanie nawet na 2 tys. miejsc postojowych. Miasto wykonało też analizę ekonomiczną, z której wynikło, że maksymalny opłacalny okres eksploatacji obiektu przez prywatnego partnera powinien zawierać się w okresie 40-50 lat. W tym też czasie zleciło już wykonanie badań geologicznych terenu oraz wystąpiło o decyzję o warunkach zabudowy. Ponadto budowę podziemnego parkingu postanowiono połączyć z rewitalizacją placu Nowy Targ, polegającą na odrestaurowaniu istniejącego kształtu architektoniczno-urbanistycznego.

Postępowanie w oparciu o reżim i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych rozpoczęło się w drugim kwartale 2007 roku (wówczas zasady koncesji regulowały przepisy zamówień publicznych). - Postępowanie prowadziliśmy w procedurze negocjacji z ogłoszenia. Odpowiedziały cztery firmy składając wniosek. Były też protesty i odwołania, co przedłużyło procedury o około trzy miesiące. Dalsza procedura polegała na prowadzeniu rozmów z dwoma firmami, które złożyły oferty wstępne. Po pierwszych negocjacjach już widzieliśmy jaka jest rozbieżność interesów prywatnych i publicznych – wspomina Elżbieta Kulpa z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jedna z rozbieżności dotyczyła ilości miejsc postojowych. Przez miasto jego pojemność została określona na 800 miejsc. W tych kalkulacjach brano możliwość dodatkowego wykorzystania miejsca pod placem po wyburzeniu znajdującego się tam schronu. Okazało się, że firmy prywatne inaczej podchodzą do tego przedsięwzięcia i nie widzą możliwości zapewnienia większej liczby miejsc postojowych. Wykazywały, że parking w tej lokalizacji może być co najwyżej na 300 miejsc. Ponadto, w tym postępowaniu miasto nie zakładało żadnej dopłaty do przedsięwzięcia, a tego oczekiwali partnerzy prywatni. Dotyczyło to głównie kosztów nowej nawierzchni na placu Nowy Targ. Miasto postanowiło, że ma to być nawierzchnia o wysokim standardzie jakościowym. Wówczas nie posiadało jednak jej konkretnych wymagań, lecz tylko pewne wytyczne plastyka miejskiego.

W miejscu planowanej budowy istnieją trudne uwarunkowania archeologiczne. Plac jest położony w starorzeczu Odry. W warstwach ziemi można było się spodziewać wielu znalezisk z czasów średniowiecza. To też było argumentem za oczekiwaną partycypację finansową miasta w kosztach realizacji zadania.

W tej turze negocjacji okazało się również, że strona prywatna liczy na wydłużenie okresu eksploatacji obiektu nawet do 70 lat. Ale przede wszystkim prywatni partnerzy stawiali wymagania wobec miejskiej polityki parkingowej. Oczekiwali, że miasto wyraźnie zadeklaruje likwidację - po wybudowaniu obiektu - miejsc postojowych na parkingach naziemnych zlokalizowanych w sąsiedztwie.

- Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie dawały żadnych możliwości zmodyfikowania postępowania. Kontynuowaliśmy więc te negocjacje raczej na zasadzie badania potrzeb strony prywatnej i możliwości strony publicznej, aby zdobyć jak największe doświadczenie w procedurach projektów PPP, mając świadomość, że będziemy je jeszcze powtarzać. W tym postępowaniu nikt nie złożył oferty i zostało ono umorzone w listopadzie 2008 roku. Ale w tym też czasie trwały już prace nad ustawą o koncesjach na roboty budowlane lub usługi. Wrocław więc z kolejnym postępowaniem na parking czekał na wejście w życie nowych przepisów, przygotowując się do powtórnego uruchomienia projektu – mówi Elżbieta Kulpa.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.