edroga006Nawet 30 milionów złotych dofinansowania mogą otrzymać samorządy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. O rządowym programie budowy dróg gminnych i powiatowych poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

 

Fundusz Dróg Samorządowych jest instrumentem wsparcia finansowego dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Fundusz przewiduje dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie lub budowie dróg lokalnych, a także inwestycji w zakresie zadań mostowych i obronnych. Budżet Funduszu na lata 2019-2028 to 36 miliardów złotych i jest to jak dotąd największy program rządowy budowy dróg gminnych i powiatowych w Polsce. Z dofinansowania będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W tym roku na program przeznaczono 6 miliardów złotych.

- Nabór do programu ogłosimy bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych, które przypadną na nasze województwo. Ważne jest, że zadania mogą być realizowane w cyklu kilkuletnim. Był to argument często podnoszony przez samorządy, że w jednym roku trudno jest wykonać niektóre zadania – mówiła Agata Wojtyszek.

Wojewoda spotkała się z reprezentantami świętokrzyskich samorządów, którym przedstawiono zasady uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Główne cele Funduszu to przede wszystkim podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Istotnym dla programu są również zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte: budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych oraz dróg gminnych, budowa mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, a także budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym. Dofinansowanie obejmuje również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi oraz budowę, przebudowę lub remont dojazdu do mostu.

Wysokość dofinansowania na zadanie powiatowe albo zadanie gminne może wynieść maksymalnie 30 milionów zł. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostki, tym większa wartość dofinansowania, maksymalnie do kwoty 80% kosztów realizacji zadania. Podział środków między województwa określa Rada Ministrów biorąc pod uwagę długość sieci dróg powiatowych i gminnych, liczbę ludności i powierzchnię województwa oraz wartość PKB województwa.

Główne kryteria otrzymania dofinansowania to wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego znaczenie dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych, a także podnoszenie standardów technicznych dróg, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.

Źródło: ŚUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.