WT szansą na usprawnienie budowy drógO bałaganie w przepisach technicznych, skutkującym wręcz absurdami, mówi się w zasadzie od lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Chaos wynikający z przyjmowania norm europejskich oraz równocześnie obniżająca się jakość szczegółowych specyfikacji technicznych spowodowały między innymi ogromny wzrost cen materiałów. Jeszcze niedawno stanowiło to ogromne zagrożenie w realizacji drogowych kontraktów.

- Błędy w procesie przyjmowania europejskich norm zwiastowały tsunami w budownictwie drogowym. Nie wiem z czego wynikały bariery w tym procesie. Z braku wiedzy, czy z niechęci do podjęcia się tego trudnego zadania - zauważa Dariusz Słotwiński, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Jego zdaniem, gdyby nie podjęto wprowadzania wytycznych technicznych w oparciu o europejskie normy, w tej chwili byłoby zablokowanych wiele projektów.

Dotychczas wymagania materiałowe stawiane w specyfikacjach technicznych były bardzo wygórowane. Groziło to powstaniem wąskiego gardła w transportach surowców na budowy dróg, bowiem dopuszczano tylko skały lite, z reguły bazalty z Dolnego Śląska. Pojawiło się więc ryzyko braku materiałów drogowych przy jednoczesnym nadmiarze innych rodzajów surowców w całym kraju.

Zrealizowanie rządowego programu budowy dróg i autostrad uwarunkowane jest wykorzystaniem wszystkich dostępnych kruszyw, a tym samym zależy od racjonalnego rozłożenia ich transportów na place budów – zauważa Dariusz Słotwiński.

{mp3}wt-szansa-na-usprawnienie-budowy-drog-i{/mp3}

- Skutkiem przyjmowania norm europejskich była likwidacja klas i gatunków materiałów kamiennych, narzucających wzajemnie powiązane, graniczne wartości liczbowe, zależne właśnie od klasy i gatunku. To zmusiło projektantów do samodzielnego wybierania poszczególnych cech kruszyw. Nie dysponowali oni żadnymi wytycznymi. Skutkiem tego była lawina błędów w szczegółowych specyfikacjach technicznych – zaznaczył Dariusz Słotwiński.

Dotychczas ukazały się „WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń”, „WT -2 Nawierzchnie asfaltowe”, „WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe”. Już zostały zaopiniowane i wkrótce się ukażą kolejne dwa rodzaje wytycznych – „WT-4 Mieszanki niezwiązane” i „WT-5 Mieszanki związane”.

Wytyczne są szansą wykorzystania krajowych źródeł materiałowych i rozwiązania problemu wymagań stawianych dla kruszyw – podkreśla Dariusz Słotwiński.

{mp3}wt-szansa-na-usprawnienie-budowy-drog-ii{/mp3}

Dotychczasowe przepisy powodowały, że na warstwy podbudów nie można było w ogóle używać materiałów lokalnych, w tym też żwirów kruszonych dostępnych powszechnie w Polsce. Obecnie żwiry łamane są dopuszczone w szerokim zakresie.

- Konsekwentne stosowanie wytycznych technicznych usprawni przygotowania dokumentacji przetargowych i proces przeprowadzania przetargów – podkreśla Dariusz Słotwiński. To również przyczyni się do obniżenia kosztów inwestycji drogowych. Między innymi dzięki dostawom materiałów z lokalnych źródeł i tym samym ograniczeniu transportów materiałów kamiennych na duże odległości. Dariusz Słotwiński zaznacza, że niebagatelne znaczenie ma też zobiektyzowanie, dzięki nowym dokumentom technicznym, procesu kontroli i oceny jakości robót.

Agnieszka Serbeńska

Zagadnienia związane z wytycznymi technicznymi – Dariusz Słotwiński, prezes PSWNA, prezentował podczas debaty na Targach INFRASTRUKTURA 2009, zorganizowanej przez magazyn AUTOSTRADY.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.