mapa 5W połowie września ponownie wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez polsko-litewskie konsorcjum na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4.

 

Po raz pierwszy dokonano wyboru oferty konsorcjum: TRAKCJA PRKiI S.A. i AKCINE BENDROVE „KAUNO TILTAI” 5 lipca br, jednak następna w kolejności zgodnej z punktacją przetargową firma Eurovia odwołała się od tego wyboru do KIO. Przedmiotem odwołania był personel wykonawcy, a KIO uwzględniło odwołanie.

3 sierpnia 2018 r. GDDKiA po podliczeniu punktów i uwzględniając wyrok KIO dokonała wyboru oferty firmy Eurovia Polska S.A. Tym razem odwołało się konsorcjum wybrane pierwotnie i podnosiło, że zamawiający został wprowadzony w błąd w ramach kryterium personel wykonawcy. KIO po rozpatrzeniu sprawy uwzględniło odwołanie i wykluczyło Eurovię, co spowodowało, że ponownie najkorzystniejszą ofertą okazała się ta złożona do przetargu przez polsko-litewskie konsorcjum.

W ramach inwestycji "Budowa węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów, od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmianą przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka" należy wykonać infrastrukturę drogową, w tym budowę węzła częściowo bezkolizyjnego w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji z A4. Na drodze wojewódzkiej DW 964 zbudowane będą dwa zespolone ronda jednopasowe. Przebudowane zostaną cieki wodne z uwagi na zabezpieczenie nasypów drogowych zjazdu z autostrady A4. Polega ona na przełożeniu koryta rzeki Podłężanki i regulacji koryta potoku Zakrzowianka.

Przebudowa i budowa obejmie także infrastrukturę i uzbrojenie kolidujące z inwestycją, w tym:
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz odwodnienia,
- budowę kanału technologicznego, sieci oświetlenia projektowanego węzła drogowego i drogi wojewódzkiej, nowego oświetlenia istniejącej autostrady w celu połączenia istniejącego oświetlenia pasów włączenia i wyłączenia z MOP-ów z projektowanym oświetleniem węzła drogowego,
- wymianę opraw oświetleniowych zabudowanych na istniejących słupach oświetleniowych oświetlających pasy włączenia i wyłączenia z MOP-ów, oraz wygrodzenia, barier i ekranów akustycznych, wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego i nowego oświetlenia istniejącej autostrady.

Zaoferowana cena brutto za budowę węzła wynosi ok. 41,8 mln zł. W przetargu oprócz ceny punktowane były także właściwości przeciwpoślizgowe i równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, termin realizacji i harmonogram.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie burmistrza miasta i gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.