obw kosz sianNa terenie przyszłej obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 zakończyły się podstawowe badania archeologiczne. Wykopaliska prowadzono na 9 stanowiskach archeologicznych, a na 5 z nich będą jeszcze wykonywane badania poszerzające.

Jak do tej pory udało się zarejestrować osadnictwo ludności kultury łużyckiej sprzed prawie 3 tysięcy lat. Podczas badań znaleziono między innymi miniaturowe naczynko tzw. przystawkę. Pochodzi ono z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, która występowała na terenie Polski w okresie między 1350/1300 p.n.e – 500/400 p.n.e. Znaleziono także fragment wykonanego z brązu miecza/ sztyletu na terenie osady, również na stanowisku archeologicznym w rejonie Karniszewic.

Wykopaliska będą jeszcze w tym roku prowadzone na obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11, a w przyszłym roku archeolodzy pojawią się na 120 kilometrach drogi S6 od Goleniowa do Koszalina.

Badania archeologiczne przy realizacji inwestycji drogowych prowadzone są w podziale na trzy etapy:

Etap I – uzupełniające archeologiczne badania rozpoznawcze – powierzchniowe i sondażowe, które wykonuje się w celu ustalenia zasięgu, charakteru oraz klasyfikacji chronologiczno – kulturowej, prowadzone najpierw w muzeum, gdzie analizowane są dostępne materiały archiwalne. Później w terenie zdejmowana jest wierzchnia warstwa ziemi w wybranych miejscach, aby zweryfikować zgromadzone dane – na tym etapie uzyskiwane są informację pozwalające sprecyzować zasięg badań wykopaliskowych.

Etap II – archeologiczne badania wykopaliskowe obiektów (stanowisk) narażonych na całkowite zniszczenie. Prowadzone są na podstawie decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uzyskaniu decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. Po zakończeniu wykopalisk na ich terenie mogą rozpocząć się roboty budowlane.

Etap III – tzw. nadzór archeologiczny na etapie prowadzenia prac budowlanych - ratownicze badania obiektów (stanowisk) archeologicznych odkrywanych poza badanymi wcześniej stanowiskami

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.